Bezpieczeństwo Polaków to dla rządu sprawa fundamentalna. Dziękuję pracownikom RCB za służbę, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski” – powiedział w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego minister Marek Suski, otwierając konferencję pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń”. Obrady osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju zorganizowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji 10-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.


 
Konferencja była podzielona na 3 bloki tematyczne. Pierwszy z nich był poświęcony zarządzaniu ryzkiem. Poruszono problem zmieniającego się oblicza strategicznego zarządzania kryzysowego, jak również wskazano na nowe podejście do reagowania na zdarzenia krytyczne. Omówiono takie kwestie jak ocena ryzyka w bezpieczeństwie publicznym czy też postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym.

Najczęściej pojawiającym się tematem było budowanie odporności na zagrożenia. Zwrócił już na to uwagę we wstępnym wystąpieniu dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, dla którego jest to jedyny i skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński podkreślił, że zadaniem sprawnego państwa jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, a RCB na trwale wpisało się już w struktury państwa i bezpieczeństwa. Minister Zieliński zwrócił uwagę również na najnowsze zadanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli nowy SMS-owy system ostrzegania ludności o zagrożeniach Alert RCB. Temu poświęcone było wystąpienie wicedyrektora RCB.  Grzegorz Świszcz podsumował pierwsze trzy miesiąca pilotażu Alertu RCB. System do tej pory był uruchamiany dwa razy. W ocenie wicedyrektora Świszcza Alert RCB spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, co tylko potwierdza, że takie narzędzie jest potrzebne.

A skuteczne zarządzanie kryzysowe wzmacnia zaufanie obywatela do państwa – powiedział w swym wystąpieniu Charles Baubion z OECD. Jego zdaniem współczesne wyzwania wymagają bardzo szybkiego reagowania.

W kolejnej części spotkania debatowano nad sposobami ochrony infrastruktury krytycznej oraz usług kluczowych. Głównymi tematami były: bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej z perspektywy państwa i biznesu, a także kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Piotr Ciepiela Security & Critical Infrastructure Leader EY podkreślił, że RCB jest jedyną organizacją na świecie, która opracował poradniki z cyberbezpieczeństwa SCADA dla operatorów Infrastruktury Krytycznej. Natomiast wicedyrektor RCB Krzysztof Malesa zwrócił uwagę, że konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania bezpieczeństwem na ponadresortowe, uwzględniające potrzeby wszystkich obywateli, biznesu oraz administracji.

Ostatni, trzeci blok to omówienie różnych sposobów budowy odporności państwa na wypadek kryzysu polityczno-militarnego. Rozważano m. in. zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym wobec współczesnych wyzwań. Jednak tematem, któremu w tej części debaty poświęcono najwięcej uwagi, były nowe wyzwania stojące przed NATO, a także rola, jaką w tej materii ma do odegrania Polska. Zwracał na to uwagę w swym wystąpieniu Jean Dominique Dulière z Kwatery Głównej NATO, który mówił o konieczności budowy odporności przez państwa członkowskie na zagrożenia hybrydowe. Zwłaszcza że, na co zwrócił uwagę ambasador Polski przy NATO Marek Ziółkowski, Polska jest w szczególnej sytuacji, gdyż jest położona na wschodniej flance NATO, a bezpieczeństwo międzynarodowe w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się pogorszyło.

Konferencję zakończył dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

– Bezpieczeństwo państwa to przede wszystkim możliwość zachowania w każdej sytuacji ciągłości działania służb i instytucji, a także skuteczna koordynacja ich działań – zaznaczył na koniec spotkania szef RCB.

Niezwykle istotne w budowaniu bezpieczeństwa państwa jest właściwe zarządzanie ryzykiem na szczeblu regionalnym, dlatego na drugi dzień Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało seminarium dla wojewodów. Podczas jego trwania, swoje raporty i analizy zaprezentowali przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Głos zabrał także obecny na spotkaniu Jean-Dominique Dulière z Kwatery Głównej NATO, który powiedział, że dzisiejszy świat jest dużo szybszy i znacznie bardziej nieprzewidywalny, niż jeszcze nawet kilka lat temu. Dlatego wojewodowie powinni być gotowi także na nowe rodzaje zagrożeń, jakie z tego wynikają – zauważył Dulière.  Inne tematy poruszone na seminarium to m. in. HNS (wsparcie państwa-gospodarza w przemieszczaniu się wojsk sojuszniczych) oraz krajowe i międzynarodowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego.