Ustawy

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa o stanie klęski żywiołowej

Ustawa o stanie wyjątkowym

Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o ochronie osób i mienia

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych


Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rozporządzenie  w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

Rozporządzenie w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

Rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania

Rozporządzenie w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP


Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego


Dyrektywy

Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r.