Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej (IK). O tym czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 

Na dole strony wideoprzewodnik po Infrastrukturze Krytycznej

Infrastruktura krytyczna to, według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Systemy infrastruktury krytycznej

 • Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowe,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowe,
 • ratownicze,
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego związanego ochroną IK jest współpraca administracji publicznej. Ma polegać na wspólnych działaniach, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa. Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest również współpraca z biznesem. Jej celem jest wypracowanie przejrzystych zasad i procedur między administracją a właścicielami samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej. Wynika to z faktu, iż znaczna część infrastruktury, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, znajduje się obecnie w rękach prywatnych. 

Wideoprzewodnik po Infrastrukturze Krytycznej

Część I Wstęp do Infrastruktury Krytycznej – K.Malesa

Część II Podstawy prawne A.Serkowska

Część III NPOIK M.Pyznar

Część IV Budowa planu OIK M.Pyznar

Część V Bezpieczeństwo fizyczne K.Brzozowski

Część VI Bezpieczeństwo techniczne K.Brzozowski

Część VII Bezpieczeństwo osobowe K.Brzozowski

Część VII Bezpieczeństwo osobowe K.Brzozowski

Część VIII Bezpieczeństwo teleinformatyczne A.Politowski


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2020 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2020 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.24 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.28 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2018 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2018 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.84 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.80 MB


STANDARDY I DOBRE PRAKTYKI OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorze elektroenergetycznym Pobierz 0.457 MB
Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorze ropy i gazu Pobierz 1.00 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2015 – tekst jednolity

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015 - tekst jednolity.pdf Pobierz 1.50 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.56 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2015

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015 - dokument główny.pdf Pobierz 1.39 MB
Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 2.49 MB


NARODOWY PROGRAM OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – 2013

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 - dokument główny.pdf Pobierz 2.42 MB
Załącznik nr 1 – Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej Pobierz 2.13 MB
Załącznik nr 2 – Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje Pobierz 1.86 MB


Zobacz też:

CIIP focus – informator o ochronie teleinformatycznej

Komunikaty z kategorii Infrastruktura krytyczna

Ankieta