Współpraca administracji publicznej stanowi jeden z podstawowych elementów zarządzania kryzysowego związanego z ochroną infrastruktury krytycznej. Celem wspólnych działań jest poprawa warunków bezpieczeństwa IK. 

Oznacza to wspólne tworzenie koncepcji, standardów oraz propagowaniu rozwiązań związanych z ochroną IK, które znajdą się w dokumentach rządowych oraz ich realizacji. Współpraca administracji publicznej w ramach OIK będzie polegać na nieustannej wymianie informacji, która przyspieszy i podniesie efektywność tej ochrony oraz pozytywnie wpłynie na proces zarządzania bezpieczeństwem IK.

Współpraca w szczególności obejmie:

  • stworzenie bazy specjalistów w kwestiach związanych z tematyką infrastruktury krytycznej w ramach systemów IK. Baza ekspertów przyspieszy proces konsultacji i jednocześnie pozwoli na udzielanie wsparcia merytorycznego w sytuacji wystąpienia zakłóceń funkcjonowania IK oraz w ramach Forum publiczno-prywatnego,
  • wyznaczenie punktów kontaktowych w sprawach ochrony infrastruktury krytycznej w ramach administracji publicznej i służb państwowych (m.in. w ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, KG Policji, ABW, KG SG, KG PSP),
  • udział w opracowaniu, aktualizacji i realizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.