Obieg informacji i rola RCB w systemie zarządzania kryzysowego

Sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe ma służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, a w przypadkach, gdy już do nich dojdzie, skutecznemu usuwaniu ich skutków.

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych o charakterze krajowym zadaniem RCB jest zapewnienie obiegu informacji między: Radą Ministrów, Prezesem Rady Ministrów, ministrem kierującym działem administracji rządowej, wojewodą, starostą i wójtem (art.11 ust. 2 pkt 8). W celu zapewnienia płynnego obiegu informacji, instytucje współpracujące w tym zakresie z RCB zobowiązane są do wskazania i utrzymywania dostępnych całodobowo numerów telefonicznych i adresów poczty elektronicznej własnych służb dyżurnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 ze zm.) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (art. 11 ust. 1). W zakresie informowania, do zadań RCB należy zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego.

System zarządzania kryzysowego

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

  1. organów zarządzania kryzysowego,
  2. organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
  3. centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Szczebel administracyjny Organ zarządzania kryzysowego Organ opiniodawczo-doradczy Centrum Zarządzania Kryzysowego
Krajowy Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Resortowy  Minister kierujący działem administracji rządowej, Kierownik organu centralnego  Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa, urzędu centralnego)  Centrum Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa, urzędu centralnego)
Wojewódzki Wojewoda Wojewódzki  Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Starosta powiatu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Gminny  Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Mogą być tworzone (nie ma obowiązku utworzenia) gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego

Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego:


Zobacz też:

Komunikaty z kategorii Zarządzanie Kryzysowe

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

Współpraca międzynarodowa

Ocena ryzyka powodziowego

Ramowy program działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof