15 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Dokument opisuje około 50 różnych czynników zagrożenia, które zostały sformułowane w raportach cząstkowych. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa raporty te opracowano w postaci jednego, zbiorczego dokumentu.

Głównymi celami Raportu jest wskazanie najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz dokonanie ocena ich ryzyka. Dokument zawiera również cele strategiczne oraz przedsięwzięcia jakie powinny zostać zrealizowane aby zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń lub ich skutków.

Raport opracowywany jest przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, natomiast za koordynację jego przygotowania odpowiada Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W Raporcie wskazano zagrożenia (wraz z ich scenariuszami), które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo i międzynarodową pozycję państwa, a także godzić w porządek konstytucyjny, w szczególności w suwerenność, niepodległość i nienaruszalność terytorium. Wśród wskazanych zagrożeń znalazły się również zagrożenia związane z międzynarodowym terroryzmem.

W Raporcie dokonano również analizy ryzyka najważniejszych zagrożeń wynikających z przyczyn naturalnych i technicznych (m.in. powodzie, epidemie, epizootie, epifitozy, skażenia chemiczne, susze, ograniczenie w dostawach energii elektrycznej, ograniczenia w dostawach paliw płynnych), które jednocześnie stały się podstawą do opracowania Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem niejawnym.

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego.pdf Pobierz 2.71 MB
Procedura opracowania raportu cząstkowego.pdf Pobierz 1.00 MB