Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem opiniotwórczo – doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego (art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym).

W skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK) wchodzą:

  • Prezes Rady Ministrów – przewodniczący Zespołu,
  • Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych – zastępcy przewodniczącego,
  • minister właściwy do spraw administracji publicznej,
  • Minister Spraw Zagranicznych,
  • Minister Koordynator Służb Specjalnych (jeżeli został powołany),
  • Inne organy administracji rządowej w zależności od potrzeb.

Sekretarzem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego może obradować w trybie jawnym jak i niejawnym.

Centrum zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.