Współpraca z biznesem to jeden z kluczowych elementów zapewniających sprawną i całościową ochronę infrastruktury krytycznej. Ważne jest wypracowanie przejrzystych zasad i procedur między administracją a właścicielami obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej.

Znaczna część infrastruktury, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, znajduje się obecnie w rękach prywatnych.

W tym celu, współpraca sektora państwowego i prywatnego sprowadza się do:

 • wymiany informacji,
 • wypracowania kanałów informacji dla sygnałów alarmowych płynących ze służb państwowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa danym, stanowiącym tajemnicę handlową, otrzymanym od operatorów.

Jednym z elementów współpracy sektora prywatnego z sektorem państwowym jest Forum publiczno-prywatnego, które zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną infrastruktury krytycznej.

Celem Forum jest:

 • stworzenie platformy sprzyjającej wymianie opinii, jak i pracy nad delikatnymi kwestiami ochrony infrastruktury krytycznej,
 • zgłaszanie i wypracowywanie nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej,
 • wymiana opinii i uwag zainteresowanych podmiotów już na wczesnym etapie prac legislacyjnych w obszarze infrastruktury krytycznej,
 • organizacja warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych tematyce ochrony infrastruktury krytycznej,
 • stworzenie bazy specjalistów w kwestiach związanych z tematyką infrastruktury krytycznej w poszczególnych systemach – finansowym, łączności, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa itd.

W ramach prac Forum utworzono mechanizm ochrony infrastruktury krytycznej. Jego celem jest:

 • zapewnienie wymiany informacji między sektorem publicznym i prywatnym dotyczących zagrożeń wobec infrastruktury,
 • wsparcie koordynacji działań w przypadku zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury,
 • udzielanie przez podmioty administracji publicznej wsparcia merytorycznego (doradztwo, szkolenia) w zakresie fizycznej i informatycznej ochrony obiektów, jak również w zakresie funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego,
 • udział w ćwiczeniach z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Dzięki pracom Forum powstała baza specjalistów w kwestiach związanych z tematyką infrastruktury krytycznej w poszczególnych systemach – finansowym, łączności i sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w energię i paliwa itd. Eksperci ci, współpracują ze administracją rządową m.in. w trakcie prac podejmowanych na forum Unii Europejskiej w celu przedyskutowania z sektorem prywatnym propozycji legislacyjnych Unii. Funkcjonowanie bazy specjalistów przyspieszy proces konsultacji i jednocześnie pozwoli na korzystanie z doświadczenia i wiedzy, która w samej administracji publicznej może być niewystarczająca.
Za organizację i funkcjonowanie mechanizmu odpowiedzialna jest administracja publiczna. Koordynatorem jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które utrzymuje robocze kontakty z przedstawicielami wskazanymi przez właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej- tzw. punktami kontaktowymi (m.in. w ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, Komendzie Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Komendzie Głównej Straży Granicznej, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej).