Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się dziś (8 listopada 2011 r.) w Akademii Obrony Narodowej. Współorganizatorem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych.

Witając zebranych Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Marek Komorowski omówił rolę RCB, jako instytucji zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym oraz określił jego zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. Podczas wystąpienia odniósł się do procesu planowania cywilnego, którego wynikiem są takie dokumenty jak: Krajowy Plan Reagowania Kryzysowego, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz wykaz procedur i przedsięwzięć systemu reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem zobowiązań sojuszniczych (krajowa implementacja NATO Crisis Response System). Wynika to z faktu, że w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego problematyka zarządzania kryzysowego odwołuje się nie tylko do działań na terytorium Polski ale również konieczności wypełniania zobowiązań sojuszniczych.

Dyskusja podczas konferencji podzielona została na trzy panele. Podczas pierwszego z nich omówiono teorię i praktykę systemu zarządzania. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat stanu obecnego i perspektyw zarządzania kryzysowego w Polsce. Przedstawiono społeczno- organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, a także ich współdziałania na przykładzie akcji przeciwpowodziowej w województwie lubuskim w maju i czerwcu 2010 r. Uczestnicy spotkania uznali, że dominującym problemem jest niejasność stosowanej terminologii w odniesieniu do takich zagadnień jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa i powiązane z nimi zarządzanie kryzysowe. Zauważono także, że w miarę jak bezpieczeństwo narodowe staje się elementem bezpieczeństwa europejskiego i regionalnego, powinny zmieniać się także metody i narzędzia stosowane w ramach systemu zarządzania kryzysowego.

Drugi panel prowadzony był przez przedstawiciela Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pana Witolda Skomrę, doradcę RCB. Podczas dyskusji, Pan Skomra oraz Pan Grzegorz Abgarowicz, główny specjalista w Wydziale Planowania RCB, omówili wyniki prac nad Raportem o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz wnioski z Raportu, odwołujące się do zagrożeń naturalnych i awarii technicznych. Zagrożenia spowodowane intencjonalną działalnością człowieka omówione zostały przez przedstawicielkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podkreślono, że po raz pierwszy sporządzono wspólny dokument, do którego wkład przygotowało czterdzieści instytucji administracji publicznej.

Trzeci z paneli dotyczył technicznych aspektów zarządzania kryzysowego m.in. zastosowania symulatorów w procesie szkolenia służb i podmiotów zarządzania kryzysowego.

Patronat nad konferencją objęli Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.