„Od zobowiązań do działań” było hasłem przewodnim 5. Globalnej Platformy na rzecz Ograniczenia Ryzyka Katastrof. W spotkaniu, które odbyło się 22-26 maja w Meksyku, wzięło udział ok. 5000 uczestników reprezentujących ponad 180 państw i organizacji międzynarodowych.

Spotkanie było okazją dla społeczności międzynarodowej do dokonania przeglądu postępów we wdrażaniu Ramowego Programu Działań na lata 2015-2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof. Podczas tegorocznej konferencji podkreślano, że konieczne jest przejście z etapu dyskusji na temat przyjętych zobowiązań do konkretnych działań mających na celu ich realizację. Istotnym elementem budowania odporności państw na katastrofy, zarówno naturalne jak i spowodowane przez człowieka, jest zapewnienie gotowości na wypadek ich wystąpienia. Niezbędna jest współpraca międzynarodowa i wymiana dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i redukcji skutków sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym obszarze.

Tematem obrad był także właściwy podział kompetencji pomiędzy administracją rządową i samorządową oraz zaangażowanie podmiotów mogących mieć wpływ na ograniczenie ryzyka katastrof, w tym sektora prywatnego, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Ważne jest również włączenie w ten proces społeczeństwa. Dlatego podkreślano konieczność opracowania przez kraje nie tylko narodowych, ale i lokalnych strategii ograniczenia ryzyka katastrof, powiązanych z działaniami ograniczającymi skutki zmian klimatu.

Okazją do dyskusji i nawiązania współpracy było Centrum Wystawiennicze, gdzie przedstawiciele organizacji międzynarodowych, krajowych instytucji i jednostek naukowo-badawczych oraz firm prywatnych, prezentowali realizowane projekty i działania podejmowane na rzecz zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych i katastrof.

Sesje plenarne w dniach 24 i 25 maja zainaugurowali: prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto, zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Amina Mohammed oraz specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. klęsk żywiołowych Robert Glasser, stojący na czele Biura ONZ ds. ograniczenia ryzyka katastrof.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: ambasador RP w Meksyku, Beata Wojna, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Beata Janowczyk (szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Cywilnego) i Anna Adamkiewicz (szef Wydziału Polityki Informacyjnej) oraz polski przedstawiciel Komitetu Regionów UE Adam Heliodor Banaszek (wiceprezydent parlamentów regionalnych; sejmik województwa kujawsko-pomorskiego).

* * *

Globalna Platforma na rzecz Ograniczenia Ryzyka Katastrof została utworzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 r. jako narzędzie wspierające kraje członkowskie w realizacji działań na rzecz zmniejszania ryzyka katastrof. Stanowi globalną platformę w zakresie doradztwa strategicznego, koordynacji, rozwoju partnerstwa i przeglądu postępów we wdrażaniu międzynarodowych instrumentów w tym obszarze. W organizowanych co dwa lat spotkaniach biorą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym szefowie państw i rządów, organizacji międzynarodowych, środowisk naukowych i akademickich, przedsiębiorstw prywatnych i różnych grup społecznych. Kolejna jej edycja odbędzie się w Szwajcarii.

* * *

Ramowy Programu Działań Sendai na lata 2015-2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof został przyjęty w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) w Sendai w Japonii 18 marca 2015 r. Dokument jest odpowiedzią na wzrastającą na świecie liczbę ofiar klęsk żywiołowych i katastrof oraz znaczne straty ekonomiczne przez nie powodowane.
Program określa siedem globalnych celów przyjętych do osiągnięcia do 2030 roku. Są to:

  • znaczące zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych katastrof;
  • znaczące zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w wyniku katastrof;
  • ograniczenie bezpośrednich strat ekonomicznych w wyniku katastrof w stosunku do światowego PKB;
  • znaczące zmniejszenie zniszczeń infrastruktury krytycznej oraz ograniczenie zakłóceń w dostępie do podstawowych usług, przede wszystkim ochrony zdrowia i edukacji;
  • znaczące zwiększenie liczby krajów posiadających narodowe i lokalne strategie ograniczania ryzyka katastrof;
  • znaczne zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej z krajami rozwijającymi się poprzez wsparcie podejmowanych przez nie działań;
  • znaczne zwiększenie dostępu ludności do systemów wczesnego ostrzegania oraz informacji na temat ryzyka katastrof.

Program przyjęli przedstawiciele 187 państw członkowskich ONZ, w tym Polski.

konf1
konf4

konf3
konf2