Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Aktualizacja 2020. Część A.

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego polegała przede wszystkim na jego dostosowaniu  do aktualnych zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego, które wynikają ze zmian wprowadzonych ustawami: o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie przeciwpożarowej, Prawo wodne oraz Prawo atomowe.

W Planie uwzględniono również zadania dla nowych ministrów powołanych na mocy ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw tj. ministra właściwego ds. klimatu oraz ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Zmian dokonano również w zakresie charakterystyki niektórych zagrożeń, zaktualizowano także mapy, w tym dotyczące elementów systemów: energetycznego, paliwowego oraz gazowego, a także rozmieszczenia elektrowni jądrowych wokół Polski.

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 20 kwietnia 2020 r.

Część A Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego jest dokumentem planistycznym, koncentrującym się na działaniach realizowanych przez administrację publiczną na rzecz ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej i obejmuje zadania realizowane w dwóch pierwszych fazach zarządzania kryzysowego: fazie zapobiegania i przygotowania. Dokument zawiera również krótką charakterystykę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, przygotowaną na podstawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Przeczytaj: Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Aktualizacja 2020. Część A.