Wymiana informacji i ocen na temat: stopnia implementacji wytycznych NATO odnoszących się do budowy odporności przez państwa członkowskie, osiągnięć poszczególnych instytucji w tym zakresie oraz zdiagnozowanych braków wobec zagrożeń militarnych, niemilitarnych i hybrydowych było tematem konferencji „Gotowość cywilna jako element obrony przed zagrożeniami”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji współpracujących z NATO, eksperci – działający w ramach struktur NATO oraz zainteresowani m.in. doskonaleniem gotowości cywilnej i współpracą cywilno-wojskową na rzecz obrony. Konferencja została zorganizowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a odbyła się 6 grudnia.

Podczas spotkania omówiono m.in.: rekomendacje Komitetu Planowania Cywilnego na  Wypadek Zagrożeń (Civil Emergency Planning Committee, CEPC) odnośnie do zwiększania odporności – co można zrobić, by osiągnąć najwyższy poziom odporności na zagrożenia, potrzeby Sił Zbrojnych z obszaru HNS – co i jak tzw. sfera cywilna, w tym administracja publiczna, może zrobić dla narodowych sił zbrojnych, by te mogły realizować swoje zadania oraz jakiego wsparcia układ niemilitarny może udzielić  dla sił sojuszniczych na terytorium RP.

Uczestnicy zostali poinformowani o przedsięwzięciach powiązanych z Kwestionariuszem Zdolności Planowania Obronnego NATO (Defence Planning Capability Survey, DPCS), zaprezentowano także działania instytucji współpracujących z NATO  na rzecz obronności.

Kolejnymi poruszonymi zagadnieniami były: wzmacnianie odporności przed zagrożeniami CBRN, wnioski po ćwiczeniach NATO CMX 2017  dotyczące gotowości cywilnej oraz wymiana informacji i koordynacja działań wobec zagrożeń.

konferencja 6.12_1

konferencja 6.12_2

konferencja 6.12_3