Do zakresu działania Centrum Operacyjno-Analitycznego należy m.in:

  • realizowanie funkcji krajowego centrum zarządzania kryzysowego przez pełnienie całodobowego dyżuru i zapewnienie obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • monitorowanie i analizowanie sytuacji w obszarze stanu bezpieczeństwa narodowego oraz występujących w tym zakresie zagrożeń;
  • przygotowanie uruchamiania, w przypadku wystąpienia zagrożeń, procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym;
  • sporządzanie informacji i analiz dotyczących oceny możliwości wystąpienia zagrożeń i ich rozwoju oraz wypracowanie wniosków i propozycji przeciwdziałania zagrożeniom;
  • zapewnienie obiegu informacji o zdarzeniach i zagrożeniach w ramach obsługi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zarządzania kryzysowego;
  • sporządzanie sprawozdań, raportów i ocen:- z działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych przez Centrum,- w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, z działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych przez organy administracji publicznej właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;
  • zapewnienie wymiany informacji w relacjach międzynarodowych i krajowych dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System);
  • planowanie ćwiczeń krajowych sprawdzających Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego;
  • koordynacja przygotowania i realizacji przedsięwzięć w Centrum po wprowadzeniu stopni alarmowych.