Grzegorz Świszcz – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) pozyskała informację od zagranicznej służby partnerskiej, że w Belgii przebywała grupa cudzoziemców, która planowała zamach terrorystyczny. W chwili otrzymania informacji przez ABW, grupa znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy Polski (prawdopodobnie zmierzali do Warszawy). Założono, że cudzoziemcy mogą być uzbrojeni w broń palną oraz materiały wybuchowe. Policja we Wrocławiu natomiast otrzymała zawiadomienie, że z jednego ze szpitali słychać strzały. Okazało się, że ukryli się tam terroryści.

Na szczęście te zdarzenia to tylko elementy scenariusza ćwiczenia Fighter 2018. Jego organizatorami były: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Ćwiczenie zostało przeprowadzone 13 i 14 września na terenie Warszawy oraz Wrocławia. Głównym celem Fighter 2018 było sprawdzenie w praktyce przepisów obowiązujących podczas zagrożenia terrorystycznego. Istotną kwestią było przetestowanie procedur, decyzyjności, przepływu informacji, zdolności przerzutu sił, a także skuteczności i koordynacji działań służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Przećwiczono m. in. założenia zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, ustawie o działaniach antyterrorystycznych, a także procedury wynikające z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych. Aby możliwie zbliżyć warunki ćwiczenia do realnego zagrożenia, większość scenariusza przeprowadzono w sposób rzeczywisty.

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA ĆWICZENIA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) otrzymała informację od zagranicznej służby partnerskiej, że w Belgii przebywała grupa cudzoziemców, która planowała zamach terrorystyczny. W chwili otrzymania informacji przez ABW, grupa znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy Polski (prawdopodobnie zmierzali do Warszawy).

Jednocześnie, w Warszawie zatrzymany został obywatel RP, od kilkunastu lat mieszkający w Belgii i mający kontakt z wyżej wskazaną grupą. W zajmowanym przez niego apartamencie ujawniono m.in. pojemniki z materiałem wybuchowym, elementy mogące służyć do konstrukcji ładunków wybuchowych oraz mapy z zaznaczonymi trasami dojazdu z Warszawy do Wrocławia.

Tymczasem we Wrocławiu funkcjonariusze Policji usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. W związku z tym, że pojazd nie zatrzymał się, ustawiono blokady drogowe, a w jego kierunku oddano kilkanaście strzałów. Pomimo podjętego pościgu, samochodu nie zatrzymano. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zawiadomienia, że ze szpitala na ulicy Traugutta we Wrocławiu słychać strzały oraz, że z budynku wybiegło kilkanaście spanikowanych osób. Okazało się, że w obiekcie ukryli się terroryści, którzy używają broni maszynowej i przetrzymywali kilkudziesięciu zakładników.[1]

Równocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK), podczas którego wprowadzono stopnie alarmowe – DELTA (najwyższy) dla województwa dolnośląskiego oraz BRAVO na terytorium całego kraju. Z powodu wprowadzenia stopnia alarmowego na terenie województwa dolnośląskiego wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń publicznych i imprez masowych na czas jego obowiązywania. Zarekomendowano wsparcie Policji przez Siły Zbrojne RP. Jednocześnie we Wrocławiu, na czas działań służb zamknięto ul. Traugutta. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych do pomocy Policji zostają zadysponowane Siły Zbrojne, natomiast w siedzibie ABW zostaje powołany Sztab koordynacyjny. Do działań we Wrocławiu skierowano m.in. kilkuset funkcjonariuszy policji.

Zespół negocjacyjny podjął próby nawiązania kontaktu z terrorystami okupującymi szpital. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. W godzinach wieczornych przeprowadzono szturm na zajęty szpital, w wyniku którego ujęto terrorystów i uwolniono zakładników. Rannych zostało m.in. kilku policjantów.

Oprócz organizatorów, w ćwiczeniu uczestniczyli także przedstawiciele MSWiA, MON, MSZ, Koordynatora Służb Specjalnych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Straży Granicznej, Państwowa Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Dolnośląskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Obecnie trwa gromadzenie i analiza wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących ćwiczenia. W proces ten włączono organizatorów oraz wszystkie podmioty biorące udział w przedsięwzięciu. Przykładowo, we wstępnych informacjach zwrotnych z przebiegu ćwiczenia podkreślono zasadność i wskazano jako dobrą praktykę przeniesienie aspektu działań aplikacyjnych na realne. Jednoczenie zwrócono uwagę na obszary, w których działania należy usprawnić, np. przepływ informacji, w tym do społeczeństwa.

Wnioski z ćwiczeń zostaną omówione między innymi na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych[2] posłużą poprawie obecnie funkcjonujących przepisów.

[1] Zakładników podgrywali słuchacze z Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki oraz z Oddziału Prewencji Policji z Wrocławia. W sumie ponad 100 osób.

[2] Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych utworzony został na podstawie Zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 r. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona-antyterrorysty/miedzyresortowy-zespol/408,MIEDZYRESORTOWY-ZESPOL-DS-ZAGROZEN-TERRORYSTYCZNYCH.html