Uwarunkowania prawne dotyczące pozamilitarnych przygotowań obronnych, proces decyzyjny w zakresie zadań nakładanych na przedsiębiorstwa, a także inne aspekty współpracy cywilno-wojskowej – to główne tematy seminarium pt. Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych, zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 26 marca br.

Głównym celem spotkania była wymiana ocen i poglądów na temat obecnej i przyszłej współpracy między stroną wojskową, administracją publiczną a przedsiębiorstwami, których znaczenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Spotkanie było podzielone na trzy części.

Podczas pierwszej sesji dyskutowano nad kwestiami prawnymi, procesualnymi i funkcjonalnymi, odnoszącymi się do pozamilitarnego przygotowania obronnego kraju. Wiele czasu poświęcono wyzwaniom, ograniczeniom i problemom, jakie występują w sytuacji narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa RP. Omówione zostały także pozamilitarne aspekty funkcjonowania obronności państwa w czasach pokoju, kryzysu i wojny.

Druga i trzecia sesja były poświęcone prezentacji kwestii generalnych i przekrojowych w odniesieniu do obszarów: gospodarka, transport, energia i łączność. Przedstawiciele przedsiębiorstw działających w tych obszarach przedstawili zebranym zakres swojej działalności, podstawy prawne realizowanych zadań obronnych nałożonych na nich, jak również potrzeby wynikające z konieczności ich spełnienia. Elementem prezentacji przedsiębiorstw było ponadto omówienie stanu ich przygotowania do reakcji na różnego rodzaju zagrożenia, a także wsparcia systemu obronnego RP.