Bezpieczeństwo Państwa, ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw oraz współpraca sfery gospodarczej ze sferą administracji publicznej były głównymi zagadnieniami poruszanymi na I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Konferencja ta odbyła się w dniach 10 – 11 września 2012 r., a jego organizatorami byli British Standards Institution Group Polska i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło patronat merytoryczny. Centrum reprezentowali: Pan Dariusz Góralski – Zastępca Dyrektora, Pani Dorota Leduchowska – Szef Wydziału Planowania oraz Pan Tomasz Szewczyk – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Głównymi tematami poruszanymi w wystąpieniach przez przedstawicieli RCB były: Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, wybrane aspekty z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Szeroki i złożony zakres tematyczny jaki objęła konferencja, został podzielony na trzy obszary tematyczne, dotyczące: Ciągłości Działania, Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarządzania Ryzykiem.

Oprócz reprezentantów świata nauki, biznesu, firm doradczych oraz informatycznych, brali także udział przedstawiciele administracji rządowej. M.in. w panelu dyskusyjnym, dotyczącym znaczenia ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem dla Państwa, prowadzonym przez prof. dr hab. Andrzeja Misiuka, brali udział: Pan dr Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, insp. Andrzej Ostas – Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji, insp. dr hab. Izabela Nowicka – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Pan Dariusz Góralski z ramienia RCB.

Podczas Konferencji poruszono wiele tematów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń. Zidentyfikowano występujące problemy oraz wskazano nowe kierunki działania w zakresie zagadnień zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa państwa. Omawiano także płaszczyzny współpracy pomiędzy administracją państwową a sektorem prywatnym.

Konkluzją Konferencji jest przede wszystkim potrzeba dalszych tego typu spotkań, a przede wszystkim współpraca administracji z podmiotami gospodarczymi w ścisłej współpracy ze światem nauki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, zapewnienia ciągłości ich działania (czyli przede wszystkim przetrwania), a w dalszej kolejności odbudowy potencjału po zaistnieniu kryzysu. Bez wzajemnego zaufania, wymiany dobrych praktyk i współpracy nie będzie możliwe zapewnienie ciągłości działania przy zdarzeniach o skali krajowej, których skutki mogą przekroczyć możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa.