„Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym” to temat II Ogólnopolskiej konferencji naukowej – zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, która odbędzie się 4 grudnia 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest jej współorganizatorem.

Tematyką tegorocznej edycji konferencji jest rola służb, inspekcji, straży oraz Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Poruszane będą także kwestie związane z koniecznością adaptacji istniejących procedur do współczesnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego. Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z udziałem służb, inspekcji i straży w zarządzaniu kryzysowym w Polsce.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Moderatorem jednego z nich będzie dr Witold Skomra, doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Możliwości wykorzystania analizy ryzyka w planowaniu bezpieczeństwa imprez masowych”, „Testowanie przygotowania służb do reagowania w sytuacjach kryzysowych na przykładzie serii ćwiczeń Libero”, „Wykorzystanie stopni alarmowych do wzmocnienia potencjału ochronnego w czasie imprez masowych” to m.in. tematy tego panelu.

Ponadto prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką zarządzania kryzysowego, w tym m.in.:

– podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce;

– uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce;

– administracja rządowa i samorządowa w zarządzaniu kryzysowym;

– wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych;

– światowe, europejskie i krajowe doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych;

– analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym;

– systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności;

– systemy i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe.

Konferencja „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym” skierowana jest do przedstawicieli: środowisk naukowych, administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, funkcjonariuszy służb mundurowych i ratownictwa medycznego oraz specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony infrastruktury krytycznej.

Organizatorami są: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Miejsce konferencji to Akademia Obrony Narodowej, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa, Biblioteka Główna AON (budynek 14) aula im. gen. broni Józefa Kuropieski (sala 30). Początek – godz. 9.00.