Wystąpienie zagrożenia skażoną radioaktywnie żywnością i paszami w Polsce jest minimalne. Po 15 marca 2011 r. nie stwierdzono importu do Polski takich produktów pochodzących z Japonii. Sytuacja w tym zakresie jest stale monitorowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi wprowadzenia przez niektóre kraje zakazu importu japońskiej żywności, z informacji uzyskanych z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz z Biura do Spraw Granic Głównego Inspektoratu Weterynarii, wynika:

• Produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej lub z krajów trzecich, w których stwierdzono źródło potencjalnego zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów są zgłaszane przez lokalne instytucje kontrolujące do Krajowego Punktu Kontaktowego systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – System Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt. W Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy systemu RASFF znajduje się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, który zbiera informacje od Granicznych Inspektorów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych w zakresie kontroli żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz od Podpunktu Kontaktowego systemu RASFF, którym jest GIW zbierający dane od Wojewódzkich Inspektorów Weterynarii oraz od Granicznych Inspektorów Weterynarii w zakresie kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego.

• Po awarii elektrowni atomowych w Japonii Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim zalecenia aby od dnia 15 marca br. dodatkowo badać i kontrolować żywność i pasze pochodzące z Japonii pod kątem radioaktywności.

• Wg przeprowadzonych przez GIS oraz GIW analiz, import żywności i pasz z Japonii w roku 2010 był znikomy. W br. od stycznia do marca odnotowano kilka przypadków importu żywności z tego kraju. Od dnia 15 marca br. do dnia dzisiejszego nie stwierdzono importu żywności i pasz pochodzących z Japonii.

• W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz pochodzących z Japonii, które określi zakres kontroli żywności i pasz trafiających do państw członkowskich oraz wymogi, które musi spełnić producent i importer (dołączona deklaracja potwierdzająca wykonanie badania o nieprzekroczonym poziomie radioaktywności oraz informacja nt. prowincji, z której pochodzi produkt). Zaostrzone wymogi mają obowiązywać do dnia 30 czerwca br. Na podstawie informacji z miesięcznych przeglądów, w przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu radioaktywności w produktach importowanych z Japonii, rozporządzenie przewiduje możliwość przedłużenia zaostrzonej kontroli.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że w istniejącej sytuacji radiacyjnej nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.