Odporność państwa polskiego na zdarzenia z użyciem środków chemicznych, biologicznych radiacyjnych i nuklearnych oraz zdolność do  niwelowania ich skutków była osią dyskusji podczas seminarium „Krajowy system obrony przed BMR i CBRN”,  które odbyło się 5 grudnia br. w Warszawie.

Wiceministrowie: Spraw Zagranicznych, Maciej Lang, Klimatu, Sławomir Mazurek i Zdrowia, Waldemar Kraska w swoich wystąpieniach wskazali, iż kluczową kwestią dla przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń CBRN jest sprawnie funkcjonujący międzyresortowy mechanizm współpracy cywilnych i wojskowych instytucji i służb. Podkreślali też znaczenie komunikacji ze społeczeństwem w sytuacji zaistnienia zdarzeń, które mogą nieść za sobą bardzo poważne skutki dla ludności i środowiska. Na potrzebę całościowego postrzegania zagrożeń CBRN jako zagrożeń o charakterze hybrydowym zwrócił uwagę zastępca dyrektora RCB, Krzysztof Malesa. Warto w związku z tym planować działania – podkreślił – nie tylko, kiedy występuje konieczność reakcji, lecz we wszystkich czterech fazach zarządzania kryzysowego.

Organizatorami seminarium były: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Zarząd Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych. Moderatorem seminarium był dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki  i Zarządzania WAT,  Szymon Mitkow. Seminarium obejmowało dwa panele Pierwszy poświęcony był diagnozie stanu obecnego, w którym znajduje się obrona przed czynnikami masowego rażenia (zadania resortów, zdolności posiadanych przez cywilne jak i wojskowe instytucje i służby, zasady i mechanizmy współdziałania). Następnie, w drugim panelu skupiono się na określeniu kierunków przyszłych działań z taką myślą, by docelowo powstał całościowy, spójny na wszystkich szczeblach administracji publicznej, sprawny i skuteczny system obrony przed BMR i CBRN.

W podsumowaniu seminarium dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w KPRM, prof. Hubert Królikowski, wskazał na trzy ważne kierunki działania:

  • ukierunkowanie na współpracę a nie „silosowe” traktowanie zadań tylko w obrębie własnych kompetencji przez poszczególne instytucje;
  • zwiększenie praktycznego przygotowania do działań i weryfikowanie rozwiązań poprzez ćwiczenia i gry decyzyjne;
  • szersze uwzględnienie specyfiki zagrożeń CBRN w komunikacji strategicznej.

Uczestnicy seminarium zgodnie podkreślali, iż powinno się ono przyczynić do pogłębionej dyskusji nad kompleksowym systemem obrony przed BMR i CBRN na planowanej w pierwszej połowie przyszłego roku konferencji.