Redukcja strat wywołanych katastrofami, współpraca międzynarodowa w tym zakresie oraz aktywna rola samorządów we wdrażaniu założeń programu – to główne tematy omawiane podczas dzisiejszej konferencji, zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.  

– Priorytetem programu z Sendai jest zrozumienie ryzyka związanego z występowaniem różnego rodzaju katastrof naturalnych – powiedział, otwierając konferencję,  Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

Według Beaty Janowczyk – szefa Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Cywilnego RCB – podstawowymi celami programu są: redukcja liczby ofiar oraz ludzi dotkniętych katastrofami, a także ograniczenie szkód, jakie mogę powodować.

Prelegenci spotkania wielokrotnie podkreślali międzynarodowy charakter programu.

Zastępca Dyrektora RCB Krzysztof Malesa, stwierdził, że: członkostwo Polski w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i stanowi swego rodzaju polisę na przyszłość.

Natomiast Łukasz Różycki – I Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w Genewie – zwrócił uwagę, że Polska może wnieść znaczny wkład w dziedzinie wdrażania programu ograniczania ryzyka katastrof, choćby przez dzielenie się doświadczeniem z krajami Europy Wschodniej, takimi, jak np. Ukraina. 

Uczestnicy konferencji zgodnie twierdzili, że aby skutecznie ograniczać ryzyko występowania katastrof, niezbędne jest zaangażowanie samorządów.

kluczem do sukcesu są działania na szczeblu lokalnym oraz właściwa edukacja społeczeństw – stwierdziła Dorota Rucińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ramowy Program Działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof został przyjęty w trakcie 3. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) w Sendai w Japonii 18 marca 2015 r. Dokument jest odpowiedzią na wzrastającą na świecie liczbę ofiar klęsk żywiołowych i katastrof oraz znaczne straty ekonomiczne przez nie powodowane.

Od września 2018, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję punktu kontaktowego ONZ w sprawie wdrażania tego programu na stronę Polską.