Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się  pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Udział w konferencji przedstawicieli RCB: Doroty Leduchowskiej – szefa Wydziału Planowania oraz jej współpracowników – Mirosława Sobolewskiego i Tadeusza Jasińskiego, był wynikiem zgłaszanej przez przedstawicieli wojewodów potrzeby uszczegółowienia zadań związanych z wdrożeniem zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

Przedstawiciele RCB wskazali uczestnikom spotkania, iż Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego jest narzędziem porozumiewania się Sojuszu Północnoatlantyckiego w sytuacjach zagrożeń polityczno-militarnych i terrorystycznych. Wyjaśnili i uszczegółowili zadania  do zrealizowania na poziomie wojewódzkim oraz określili obszary spójności zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego z zadaniami operacyjnymi zawartymi w planach operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej. W celu realizacji przedsięwzięć w ramach określonych stopni alarmowych, przedstawili propozycje opracowania modułu zadaniowego, oddzielnie dla każdego stopnia alarmowego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. płk dr inż. Sławomir Olearczyk (DSiPO MON) oraz przedstawiciele AON: dr Aneta Nowakowska-Krystman (prorektor ds. studenckich AON) i ppłk dr Dariusz Nowak (WBN AON). Referaty prelegentów zostały zamieszczone w publikacji pt. „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych” pod redakcją Z. Piątka oraz  S. Olearczyka i przekazane uczestnikom w dniu konferencji.