Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło honorowym patronatem konferencję, podsumowującą czteroletni, międzynarodowy projekt SECRICOM. Celem projektu było opracowanie, na potrzeby zarządzania kryzysowego, odpornego na zakłócenia i uszkodzenia, systemu łączności. SECRICOM realizowany był z europejskiego, 7 programu ramowego, w którym brali udział także polscy inżynierowie. Konferencja odbyła się 26 kwietnia 2012 r., w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W konferencji uczestniczyli specjaliści zajmujący się problematyką łączności, telekomunikacji i bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowacji, Grecji i Luksemburga, oraz przedstawiciele polskich agencji rządowych, miejskich i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, przedstawiciele przemysłu, nauki i instytucji badawczych oraz służb związanych z ochroną ludności.

Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w spotkaniu udział wziął dr Witold Skomra, doradca RCB, który wygłosił prezentację dotyczącą roli i zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przedstawiając misję Centrum powiedział, że jest nią to, „by tak przygotować administrację publiczną, aby jak najlepiej służyła obywatelom w sytuacji kryzysowej”. Omówił także system zarządzania kryzysowego w Polsce, podkreślając wagę zapewnienia właściwego przepływu informacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Podczas konferencji wskazano, na podstawie badań prowadzonych w ramach projektu, że budowa systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego oparta na integracji różnych systemów łączności, w tym komercyjnych sieci telefonii komórkowych i internetowych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, jest możliwa. Możliwa jest również budowa wirtualnych baz danych tzn. łączenie za pomocą Internetu lokalnych baz w jedną globalną sieć wiedzy, a także błyskawiczne tworzenie rady ekspertów z różnych krajów pracujących w trybie telekonferencji. Podkreślono, że elementy systemu SECRICOM umożliwią także budowę sieci łączności ponad granicami, co jest niezwykle ważne w przypadku zagrożeń powodziami czy pożarami, które często charakter transgraniczny.