Mariusz Kozłowski – GAZ-SYSTEM S.A.

W nocy 26 stycznia 2018 r. (00:10) doszło do rozszczelnienia gazociągu, a następnie zapłonu gazu w gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 500 mm na odcinku Poznań-Rogoźno w miejscowości Murowana Goślina w województwie wielkopolskim. Nie było osób rannych. W wyniku awarii uszkodzeniu uległy w sumie 22 nieruchomości – w konsekwencji 3 z nich decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały rozebrane – 19 w inny sposób (uszkodzenie izolacji termicznej, stolarka okienna, rynny itp.). Na miejscu awarii współdziałały służby Gazowego Pogotowia Technicznego GAZ-SYSTEM oraz służby ratunkowe (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie).

DZIAŁANIA NA MIEJSCU ZDARZENIA
Natychmiast po otrzymaniu informacji służby GAZ-SYSTEM Oddziału w Poznaniu: Oddziałowa Dyspozycja Gazu i Gazowe Pogotowie Techniczne odcięły miejsce nieszczelności (00:50). Z wyłączonego odcinka sieci zasilane były dwie stacje gazowe Potasze i Murowana Goślina. Spółka dystrybuująca gaz z tych stacji została poinformowana o wstrzymaniu dostaw gazu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Następnie prowadzono kontrolowane wypalanie gazu.
Do działań przystąpiła Policja i Straż Pożarna. Do akcji informacyjnej włączyła się również Krajowa Dyspozycja Gazu (01:35) i Biuro Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej w GAZ-SYSTEM (01:35), zawiadamiając dyżurnego RCB i Ministerstwo Energii. Na mocy funkcjonujących porozumień operatorskich pomiędzy operatorami gazowego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego nastąpiła wymiana informacji o zdarzeniu.
W piątek 26 stycznia o godzinie 12:00 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody. Tematem posiedzenia było omówienie sytuacji po awarii gazociągu. W GAZ-SYSTEM został powołany zespół zarządzania kryzysowego, który na bieżąco podejmował decyzje odnośnie zdarzenia.

Spółka pozostawała w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i pomoc poszkodowanym, a także z władzami administracyjnymi i samorządowymi.

Odcinek gazociągu, na którym doszło do rozszczelnienia, został tego samego dnia, czyli 26 stycznia odseparowany i zabezpieczony przez służby GAZ-SYSTEM. Bezpośrednio po zakończeniu akcji gaśniczej służby GAZ-SYSTEM przystąpiły do naprawy zniszczonej infrastruktury. Jeszcze w piątek 26 stycznia w GAZ-SYSTEM zdecydowano o zapewnieniu środków zastępczych, które pozwoliły przywrócić dostawy gazu do odbiorców. W tym celu do dwóch wyłączonych stacji Potasze i Murowana Gościna przyłączone zostały instalacje LNG.

W sobotę 27 stycznia odbyły się spotkania mieszkańców Murowanej Gośliny z rzeczoznawcami z firmy, w której ubezpieczony jest GAZ-SYSTEM. Ich celem było jak najszybsze pozyskanie niezbędnych informacji i oszacowanie strat, aby wypłaty z tytułu ubezpieczenia były dokonane w jak najkrótszym czasie.

Od 26 do 29 stycznia prowadzone były prace nad przywróceniem sprawności gazociągu przesyłowego.

Według szacunkowych informacji z Polskiej Spółki Gazownictwa, dopływu gazu pozbawionych było około 3,5 tys. odbiorców. Szacunkowa liczba odbiorców przemysłowych pozbawionych gazu wyniosła 41.

We wtorek 30 stycznia w dalszym ciągu prowadzono prace mające na celu przywrócenie pełnej sprawności gazociągu. Wymieniony został około 150 metrowy odcinek rury, znacznie dłuższy od tego segmentu, który uległ rozszczelnieniu. Połączony on został z istniejącym rozgazowanym odcinkiem o długości około 100 m. Następnie, przed oddaniem do użytku, oba odcinki (wymienionego oraz dotychczas funkcjonującego gazociągu) o łącznej długości około 250 metrów zostały zgodnie z wymogami bezpieczeństwa poddane dwóm próbom.

Pierwsza z nich – próba wytrzymałości została wykonana przy ciśnieniu 9,6 MPa, a więc półtora raza większym od maksymalnego ciśnienia, przy którym może pracować gazociąg i trwała 3 godziny. Inną próbą stosowaną podczas tego rodzaju prac jest próba szczelności. Ta z kolei została przeprowadzona przy ciśnieniu 7,3 MPa czyli o 10 proc. wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego i trwała 24 godziny. Próby zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Obie przeprowadzone próby wykazały absolutną szczelność gazociągu, co zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji na zasadach wymaganych obowiązującym obecnie prawem i normami technicznymi.

Zgodnie ze wszystkimi normatywnymi procedurami bezpieczeństwa, które obowiązują przy tego typu pracach, odbył się komisyjny pozytywny odbiór prób oraz odbiór techniczny całego nowego odcinka gazociągu.

1 lutego uruchomiony został normalny przepływ gazu w miejscu awarii.

DZIAŁANIA SPÓŁKI GAZ-SYSTEM – USTALENIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA I POMOC DLA POSZKODOWANYCH

Specjalnie powołana w GAZ-SYSTEM komisja, przy współpracy niezależnych zewnętrznych ekspertów, nadal pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia w Murowanej Goślinie. Obecnie sprawą zajmują się również inne organy państwowe. Celem GAZ-SYSTEM jest rzetelne wyjaśnienie zdarzenia.

Na miejscu awarii w piątek, sobotę i niedzielę (26, 27 i 28 stycznia) pracował interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów GAZ-SYSTEM, który na bieżąco analizował sytuację, identyfikował potrzeby mieszkańców oraz współpracował z przedstawicielami wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, władzami lokalnymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Natychmiast po zdarzeniu, w piątek 26 stycznia, GAZ-SYSTEM przekazał za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Murowanej Goślinie pierwsze darowizny pieniężne na potrzeby bieżące dla trzech rodzin, których nieruchomości uległy całkowitemu zniszczeniu. Dodatkowo pracownicy spółki 29 stycznia przeprowadzili zbiórkę niezbędnych rzeczy pierwszej potrzeby (środki czystości, ubrania, mały sprzęt AGD, pościel, ręczniki, ubrania, buty, plecaki itp.) dla trzech najbardziej poszkodowanych rodzin. Wykaz potrzeb został sporządzony przez pracowników OPS w Murowanej Goślinie. Zapewniono również wsparcie psychologiczne (konsultacje z psychologiem odbywały się 29 stycznia, 3 i 7 lutego). 29 stycznia uruchomione zostały również dwa numery informacyjne. Poszkodowani mogli tam uzyskać informacje na wszystkie tematy związane ze zdarzeniem. 31 stycznia, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, przekazane zostały środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia lokali zastępczych w niezbędny sprzęt AGD i meble, tak, aby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania osobom zmuszonym do opuszczenia swoich domów. O przeznaczeniu środków na konkretne cele decydował Burmistrz Miasta, który posiadał bieżące rozpoznanie najpilniejszych potrzeb poszczególnych rodzin. Niezależnie od opisanej powyżej pomocy, ubezpieczyciel GAZ-SYSTEM niezwłocznie przystąpił do działań mających na celu ocenę i rozmiar szkód oraz wycenę kwoty odszkodowania.

Rekomendacją dla samorządów jest konieczność szczegółowej weryfikacji wszelkich działań budowlanych lub dobudowywania obiektów budowlanych w sąsiedztwie gazociągu – w szczególności w procesie wydawania lokalnie pozwoleń na budowę oraz bieżących działań kontrolnych inspektorów budowalnych.