Ocenie ryzyka klęsk żywiołowych i katastrof oraz zarządzaniu nim poświęcone było High Level Risk Forum w Paryżu w dniach 12-14 grudnia 2016 r. Jest to już szósta edycja międzynarodowej konferencji organizowanej przez  Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której główną ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem ich wystąpienia.

Tegoroczne spotkanie dotyczyło najistotniejszych zagrożeń naturalnych, tych spowodowanych przez człowieka, a także działań, które należy podjąć w celu ograniczenia ich skutków. Warunkiem ograniczenia ryzyka wystąpienia potencjalnych sytuacji kryzysowych jest budowanie odporności państw na katastrofy. Jednocześnie jednym z wyzwań, przed którym stoimy jest zapewnienie ciągłości działania infrastruktury krytycznej w celu sprawnego funkcjonowania administracji i społeczeństwa. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę notowany  w ostatnich latach wzrost liczby ludzi dotkniętych skutkami klęsk oraz fakt, że w najbliższej przyszłości charakter klęsk może być jeszcze bardziej gwałtowny. Ważnym tematem była komunikacja ryzyka. Zwrócono uwagę na media społecznościowe, które z jednej strony należą do najskuteczniejszych metod przekazywania informacji o zagrożeniach, zaś z drugiej mogą być potencjalnie wykorzystane przez ugrupowania ekstremistyczne.

W czasie spotkania omawiano Raport dotyczący krajowych ocen ryzyka, który powstał na podstawie przekazanych do OECD ankiet wypełnionych przez państwa członkowskie oraz informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej. Zawiera przykłady dobrych praktyk w zakresie prowadzonego procesu oceny ryzyka, w tym charakterystyki i identyfikacji potencjalnych zagrożeń, metodyki oceny ryzyka oraz współpracy w tym obszarze z sektorem prywatnym, a także jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi. Wskazano także przykłady skutecznej komunikacji ryzyka wpływającej na podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat klęsk żywiołowych i katastrof.

Istotnym tematem obrad był program ocen wzajemnych Komisji Europejskiej, tzw. peer review. Ma on na celu dokonanie, przez zespoły niezależnych ekspertów zewnętrznych, przeglądu obowiązujących w krajach członkowskich przepisów oraz rozwiązań w zakresie zapobiegania klęskom i katastrofom oraz przygotowania do sytuacji ich wystąpienia, a także wymianę dobrych praktyk. Polska, jako jeden z pierwszych krajów członkowskich, została w tym roku poddana ocenie polegającej na sprawdzeniu czy w prowadzonym procesie oceny ryzyka posiadamy wystarczające zdolności techniczne, finansowe i administracyjne umożliwiające osiągnięcie zdolności zarządzania ryzykiem, do wykonania którego w 2018 r. zobowiązane są wszystkie państwa unijne. Efektem oceny będzie Raport, w którym zawarte zostaną wnioski i rekomendacje do wykorzystania w dalszych pracach nad tworzeniem systemu zarządzania ryzykiem. Doświadczenia Polski z przeprowadzonego peer review oraz wskazane w Raporcie przykłady dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka przedstawiła Beata Janowczyk, Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Cywilnego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Przybliżyła ona rolę RCB w prowadzonym procesie oceny ryzyka, a także omówiła krajową metodykę oceny ryzyka oraz funkcjonowanie systemu infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Podkreśliła ważną rolę rekomendacji zawartych w Raporcie, które mogą przyczynić się do uświadomienia konieczności nowego spojrzenia na kwestie zarządzania kryzysowego polegającego na odejściu od tradycyjnie pojmowanego reagowania w sytuacji zagrożenia na rzecz zarządzania ryzykiem.

Spotkaniu przewodniczyła Tina Gabbbrielli z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. OECD reprezentował m.in. Jack Radisch, kierownik projektu Forum, który kilkakrotnie gościł w Polsce celem wymiany informacji na temat oceny ryzyka. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: Beata Janowczyk, Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania Cywilnego oraz doradca dr Witold Skomra.