W piątek, 4 października, odbędzie się pierwsze, Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Uczestniczący w nim m.in. ministrowie odpowiedzialni za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej (IK), przedsiębiorcy, a także wojewodowie jako przedstawiciele regionalnego szczebla ochrony IK zapoznają się z założeniami nowotworzonego systemu ochrony IK.

Gospodarzem Forum jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odgrywa kluczową rolę w budowaniu systemu ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

Forum odbędzie się na Stadionie Narodowym – początek spotkania – godzina 11.00

Czy zastanawiali się Państwo co by było, gdyby pewnego dnia na stacji paliw nie można było zatankować samochodu, w sklepach nie można było zapłacić kartą, przestałaby funkcjonować sygnalizacja świetlna w całej Warszawie…

Możliwość korzystania z tych usług to pewien standard, do którego się przyzwyczailiśmy. Nasze codzienne życie zależne jest od sprawnego działania różnego rodzaju systemów: energetycznych, informatycznych, bankowych i wielu innych. Nie zawsze też mamy świadomość, jak bardzo te systemy są ze sobą powiązane i jak wzajemnie na siebie oddziałują.

Obiekty wchodzące w skład tych systemów – kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, to infrastruktura krytyczna (IK). Odpowiedzialni za nią są: administracja publiczna i przedsiębiorcy, którzy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo tych obiektów, mogą liczyć na szczególne wsparcie właśnie ze strony administracji.

Fora ochrony IK, nie tylko krajowe, ale również sektorowe i wojewódzkie mają stanowić jedno z narzędzi, które ułatwi współpracę administracji z przedsiębiorcami.

Konieczność organizowania spotkań operatorów IK jako platformy do wymiany informacji i doświadczeń, została zapisana w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK), który został przygotowany w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

                                        *   *   *   *   *   *     

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) został przyjęty 26 marca 2013 roku przez Radę Ministrów

Celem NPOIK jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa IK, w szczególności w zakresie:

 • zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • przygotowania na sytuacje kryzysowe, które mogą niekorzystnie wpłynąć na infrastrukturę krytyczną;
 • reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Dlaczego Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej jest dokumentem wyjątkowym?

W Programie zaproponowane zostało nowatorskie w naszym kraju – bezsankcyjne podejście do ochrony IK.  Zakłada ono  współpracę, współodpowiedzialność i wzajemne zaufanie przedsiębiorców – właścicieli IK oraz administracji publicznej.

Zgodnie z tym podejściem – NPOIK duży nacisk kładzie na działania informacyjne i edukacyjne. Aby ułatwić proces wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu ochrony infrastruktury krytycznej, Program przewiduje organizację forów na szczeblach krajowym, systemowym (branżowym) i wojewódzkim. Uczestnikami forów będą przedstawiciele administracji i przedsiębiorcy. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników procesu ochrony infrastruktury krytycznej, przyczyni się do zwiększenia jej bezpieczeństwa.

Co to jest infrastruktura krytyczna?

Dostęp do usług zapewniających utrzymanie określonego standardu życia oraz skutecznych relacji pomiędzy państwem a obywatelem, jest sprawą kluczową z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania i rozwoju nowoczesnego państwa, społeczeństwa i gospodarki. Usługi te oraz dostarczająca je infrastruktura określane są mianem infrastruktury krytycznej. Nie należy przy tym mylić niedogodności z krytycznością. Nie wszystkie usługi, do obecności których przyzwyczailiśmy się, są krytyczne dlatego tak istotna jest ich poprawna identyfikacja oraz identyfikacja dostarczającej ich infrastruktury.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowe,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowe,
 • ratownicze,
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ochronie infrastruktury krytycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej odpowiedzialne jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przy przygotowaniu Programu, RCB współpracuje z ministrami i kierownikami urzędów centralnych właściwych w sprawach bezpieczeństwa narodowego, a także odpowiedzialnymi za systemy zaliczane do IK.