Przedstawienie procedury uruchamiania modułów zadaniowych zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego  w przypadku wystąpienia  sytuacji kryzysowej oraz metodyka przygotowania modułów zadaniowych na potrzeby planu zarządzania kryzysowego ministra (kierownika urzędu centralnego) i wojewody była tematem szkolenia, które zostało przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obyło się dwuetapowo – 14 lutego dla przedstawicieli ministrów, a 16 lutego – przedstawicieli wojewodów.

Przyjęcie przez Radę Ministrów nowej edycji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (KPZK) obliguje ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów do dostosowania swoich planów zarządzania kryzysowego do rozwiązań zawartych w KPZK. Proces ten powinien się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia Planu czyli do 8 stycznia 2019 roku.

Aktualizując KPZK zastosowano w nim podejście modułowe, jako rozwiązanie bardziej uniwersalne, ułatwiające proces planistyczny i podejmowanie decyzji w czasie sytuacji kryzysowej. Nowy Plan znacząco się różni od poprzedniej wersji, dlatego aby ułatwić instytucjom przygotowanie własnych planów zarządzania kryzysowego, eksperci RCB zaprosili do Centrum przedstawicieli tych instytucji, by zaproponować i omówić metodykę przygotowania modułów zadaniowych.

Wieloletnie doświadczenia w korzystaniu z KPZK podczas kryzysów, były podstawą do zmiany podejścia do przygotowania Planu. Moduły zadaniowe wprowadzone w obowiązującej wersji są bardziej uniwersalne. Ten sam moduł może być wykorzystany przy różnych zagrożeniach. Jeżeli więc  w planie urzędu nie zostanie uwzględnione jakieś zagrożenie, w przypadku jego wystąpienia, można skorzystać  z już istniejącego modułu. Np. moduł „Organizacja prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji kryzysowej” może być wykorzystany praktycznie przy każdym zagrożeniu. I taki był cel wprowadzonego rozwiązania: wdrożenie planowania zadaniowego, a nie przedmiotowego – tłumaczyła Beata Janowczyk, szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania.

Podczas szkolenia omówiono m.in. strukturę KPZK, wyszczególnione w nim moduły zadaniowe oraz zasady ich uruchamiania podczas kryzysów.

Przeszkolonych zostało ponad 60 osób, przedstawicieli ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – odpowiedzialnych za przygotowanie planów zarządzania kryzysowego swoich instytucji.


Sala Stasiaka
IMG_2822
IMG_2807