Studenckie praktyki zawodowe w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie przyjmuje studentów na praktyki.

 

Jeśli chcesz odbyć w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa praktykę studencką,  złóż w naszej kancelarii lub prześlij pocztą  (adres: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, e-mail: poczta@rcb.gov.pl) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Zapoznaj się z wymaganiami określonymi w profilu stażysty, wybierz interesującą Cię komórkę organizacyjną (lub komórki) i złóż aplikację.

Dyrektor RCB, po uzyskaniu opinii kierowników komórek organizacyjnych, podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktykę.

Jeżeli zapadnie decyzja o przyjęciu na praktykę, zostanie zawarte „Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych” (wzór), poprzedzone uzgodnieniem  jej programu, a Ty zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji (m.in.: zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię).

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zostaniesz zobowiązany do dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

RCB nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Praktyki są niepłatne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POROZUMIENIE O ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

PROFIL STAŻYSTY

KLAUZULA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE