Katarzyna ŚmiałekMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powstało 8 grudnia 2015 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia MGMiŻŚ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2078). Zakres właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obejmuje działy administracji rządowej: gospodarka morska (wcześniej Minister Infrastruktury i Rozwoju), rybołówstwo (wcześniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), żegluga śródlądowa (wcześniej Minister Infrastruktury i Budownictwa), a także (od stycznia 2018 r.[1]) dział gospodarka wodna (wcześniej Minister Środowiska).

Wypełnianie zadań zarządzania kryzysowego przez ministra GMiŻŚ wynika z art. 12 ust. 1, art. 20a i art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) i wiąże się ściśle z realizacją zadań kompetencyjnych we wskazanych wyżej obszarach. W gospodarce morskiej dotyczy to m. in. takich dziedzin jak transport morski, porty i przystanie morskie czy ochrona środowiska morskiego. Sprawy z zakresu żeglugi śródlądowej to np. utrzymanie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, ruch wodny czy przewóz osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej. Rybołówstwo obejmuje m. in. sprawy rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, a także racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza. Z kolei w obszar ze gospodarki wodnej leżą m. in. zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa.

W celu usprawnienia procesu monitorowania zagrożeń w obszar ze właściwości ministra GMiŻŚ opracowany został katalog przykładowych sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, żegluga śródlądowa i rybołówstwo. Obejmuje on m. in. takie zdarzenia jak katastrofa morska wymagająca masowej operacji ratowniczej, katastrofalne zanieczyszczenie środowiska morskiego, zdarzenia podczas transportu materiałów niebezpiecznych, zablokowanie torów podejściowych do portów, zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i budowli hydrotechnicznych, zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzącej wodę, zniszczenia infrastruktury wodnej w wyniku powodzi, zakłócenia w systemie zaopatrzenia w wodę, a także zagrożenia terrorystyczne.

Bardzo istotną rolę w realizacji zadań zarządzania kryzysowego odgrywa skuteczny i sprawny przepływ informacji między Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a jednostkami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi. Wymiana informacji odbywa się poprzez Zespół Monitorowania Zagrożeń funkcjonujący w ramach Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół Monitorowania Zagrożeń funkcjonuje w sytuacjach zwyczajnych oraz w sytuacjach kryzysowych. Zespół Monitorowania Zagrożeń opracowuje dobowe raporty o sytuacji w działach administracji rządowej będących we właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub zaistnienia sytuacji kryzysowych lub mogących mieć wpływ na funkcjonowanie tych działów, sporządzane Są raporty doraźne. Raporty Są przekazywany kierownictwu ministerstwa: ministrowi, sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu ministerstwa, szefowi Gabinetu Politycznego, rzecznikowi prasowemu ministra oraz dyrektorom departamentów.

Raporty Są sporządzane w godzinach pracy ministerstwa i przekazywane na adresy email członków kierownictwa.

W przypadku wystąpienia zagrożeń informacje Są przekazywane poprzez:

  • wiadomość sms wysyłaną na numery telefonów służbowych członków Kierownictwa;
  • informację mailową przekazywaną na adresy poczty internetowej członków Kierownictwa;
  • informację mailową przekazywaną na adres służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Proces monitorowania sytuacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej służy przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym oraz skutecznemu usuwaniu ich skutków.

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2018 poz. 105).