Wspólnotowe Centrum Badawcze UE (JRC) realizuje projekt Europejska Sieć Referencyjna ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP – European Reference Network for Critical Infrastructure Protection). Jego celami są: poprawa ochrony infrastruktury krytycznej, wsparcie rozwoju jednolitego rynku UE na rzecz bezpieczeństwa  oraz identyfikacja luk w możliwościach testowania produktów bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uczestniczy w pracach nad projektem w ramach grupy tematycznej poświęconej biometrii stosowanej.

Projekt ERNCIP przewiduje stworzenie ram prawnych, dzięki którym jednostki doświadczalne i laboratoria będą wymieniać wiedzę i doświadczenie, w celu ujednolicenia protokołów badań w całej Europie, co prowadzi do lepszej ochrony infrastruktury krytycznej przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

Prace prowadzone są w ośmiu grupach tematycznych:

  • Aviation Security Detection Equipment – Wyposażenie detekcyjne w bezpieczeństwie lotnictwa);
  • Explosives Detection Equipment (non-Aviation) – Wyposażenie do detekcji materiałów wybuchowych (nie w lotnictwie);
  • Industrial Control Systems (ICS)  and Smart grids – Przemysłowe systemy kontroli i smart grids;
  • Structural Resistance against Seismic Risks – Strukturalna odporność na ryzyka sejsmiczne;
  • Resistance of structures against Explosion effects – Odporność konstrukcji na efekty wybuchu;
  • Chemical & Biological Risks in the Water Sector – Ryzyko chemiczne i biologiczne w sektorze wodnym;
  • Video Analytics and Surveillance – Nadzór i analiza wideo;
  • Applied Biometrics for CIP – Biometria stosowana dla OIK.

Planowane jest utworzenie grupy

  • Radiological Threats to Critical Infrastructure – Zagrożenia radiologiczne dla IK.

W ramach projektu powstała także baza danych (ERNCIP Inventory). Jest to darmowe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji na temat europejskich jednostek doświadczalnych i laboratoriów.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w pracach grup tematycznych lub zarejestrowaniem się w bazie ERNCIP Inventory, znajdą szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/ERNCIP/688/0/