Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Aktualizacja 2019. Część B. został przyjęty przez Radę Ministrów. Najważniejsze zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego zawiera dodatkową Standardową Procedurę Operacyjną SPO-16 dotyczącą zwołania i obsługi posiedzenia Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych, wynikającego z postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doprecyzowano także zakres działania ministrów właściwych do spraw: energii; rolnictwa; sprawiedliwości; środowiska oraz wewnętrznych, poprzez skorygowanie nazw wybranych modułów zadaniowych odnoszących się do kompetencji tych ministrów.

Wskazano również dodatkowe metody monitorowania zagrożeń przez nowo powołane  podmioty i  zaktualizowano wykaz umów i porozumień międzynarodowych związanych z realizacją zadań zawartych w KPZK.

Część B Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego jest dokumentem planistycznym, dotyczącym przede wszystkim działań administracji publicznej po wystąpieniu kryzysu i szeroko pojętej organizacji systemu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożeń. Aktualizację KPZK Rada Ministrów przyjęła 22 sierpnia br.

 

Cała treść dokumentu znajduje się tutaj: