Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska do spraw obsługi legislacyjnej należy m.in:

  • zapewnienie zgodności projektów aktów prawnych przygotowywanych w Centrum z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;
  • koordynacja opracowywania projektów stanowisk:
    – Rządu wobec przekazanych dyrektorowi Centrum innych niż rządowe projektów ustaw,
    – dyrektora Centrum wobec przekazanych dyrektorowi Centrum do uzgodnienia projektów aktów prawnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
  • przygotowywanie dla Kierownictwa Centrum opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;
  • uczestnictwo – z upoważnienia dyrektora Centrum – w pracach parlamentarnych nad projektami ustaw dotyczących właściwości dyrektora Centrum;
  • reprezentowania dyrektora Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych.