Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Ochrony i Kontroli należy m.in:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Centrum;
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacjie niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych, administrowanie tymi systemami i utrzymywanie ciągłości ich funkcjonowania, z wyłączeniem Systemu Niejawnej Poczty Internetowej OPAL;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych i innych informacji ustawowo chronionych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa danych osobowych wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • koordynowanie funkcjonowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • planowanie, organizowanie oraz realizowanie kontroli wewnętrznej w Centrum;
 • prowadzenie zleconych postępowań w sprawach szkód w mieniu oraz innych postępowań wyjaśniających;
 • przygotowywanie dla podmiotów zewnętrznych zleceń audytu określonych obszarów funkcjonowania Centrum oraz koordynowanie czynności kancelaryjno – biurowych na rzecz kontroli zewnętrznych;
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo fizyczne siedziby Centrum oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Służbą Ochrony Państwa;
 • organizowanie przedsięwzięć w ramach systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych;
 • wykonywanie zadań koordynatora w realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.