Do zakresu działania Sekcji Księgowości należy m.in:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki;
  • ustalanie polityki rachunkowości;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu;
  • sporządzanie planów dochodów i wydatków, planu finansowego jednostki;
  • bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdali miesięcznych, kwartalnych oraz rocznego sprawozdania finansowego jednostki;
  • bieżąca obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu i wyposażenia Centrum.