Działania w związku z pandemią SARS-COV-2 oraz wymiana dobrych praktyk i wyzwań, także pod kątem ograniczenia ryzyka wystąpienia tego typu zagrożeń w przyszłości to tematy spotkania zorganizowanego w formie wideokonferencji przez Biuro ONZ ds. Ograniczenia Ryzyka Katastrof (UNDRR), we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz rządem Izraela. W spotkaniu, które odbyło się  6 maja 2020 r., wzięło udział ponad 30 państw członkowskich ONZ z Europy i Azji Środkowej, w tym z Polska.

W trakcie dyskusji, przedstawiciele ONZ wskazali na konieczność:

  • podjęcia działań, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości kolejnej pandemii,
  • uwzględnienia oceny ryzyka w procesie decyzyjnym,
  • zrozumienia wpływu jednego zagrożenia na możliwość wystąpienia innych, czyli tzw. efektu kaskadowego,
  • wzmocnienia odporności małych i średnich firm.

UNDRR zaproponowało przeprowadzanie stres-testów, podobnych jak w systemie bankowym, które oceniałyby zdolności państw w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Omówiono również działania podjęte przez państwa członkowskie ONZ w walce z epidemią oraz ich skuteczność. Informacje na temat działań Polski w tym zakresie przedstawiła Beata Janowczyk, reprezentująca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Decyzje oraz rekomendacje działań są wypracowywane podczas niemal codziennych organizowanych przez RCB, posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że UE prowadzi prace nad przygotowaniem średnio i długoterminowych środków odbudowy, a także funduszy, które przyczynią się do wzrostu współpracy transgranicznej. Podkreślono, że rozważane jest również wzmocnienie finansowe instrumentów reagowania kryzysowego. Przegląd doświadczeń i wniosków prezentowanych podczas spotkania, zobrazował konieczność zwiększenia sił i środków na zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Bardzo istotne są inwestycje na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof oraz zintegrowane działania lokalne, krajowe i międzynarodowe.

Zaproponowano także przygotowanie zestawienia stosowanych na całym świecie dobrych praktyk na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, a tym samym lepsze przygotowanie w przypadku wystąpienia w przyszłości kolejnej pandemii. Gotowość podzielenia się dobrymi praktykami wyrazili także przedstawiciele Polski.

Nasz kraj  na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (krajowego punktu kontaktowego ds. wdrażania Ramowego programu działań z Sendai ws. ograniczenia ryzyka katastrof) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (krajowego punktu centralnego ds. międzynarodowych przepisów zdrowotnych). W spotkaniu uczestniczyło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.