Jarosław Pudzianowski – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służących sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców w świetle coraz częściej ujawnianych zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni bezspornie jest działaniem priorytetowym. Dotychczas stosowane systemy antywirusowe, systemy detekcji (IDS) i zapobiegania (IPS) włamaniom oraz firewalle nie zawsze są wystarczające. Koniecznym jest stosowanie rozwiązań opartych o Systemy Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego operatorów infrastruktury krytycznej, ABW w celu zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania zdarzeń o charakterze terrorystycznym, po udanym wdrożeniu w podmiotach administracji publicznej, wdraża u operatorów IK System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach występujących w sieci internet, zwany dalej „systemem ostrzegania”, prowadzi go i koordynuje jego funkcjonowanie. Wynika to z art. 32aa ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399, z 2019 r. poz. 53, 125, 1091.

System ten jest efektem współpracy Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW oraz działającego w ramach NASK zespołu CERT Polska. System Wczesnego Ostrzegania, pierwotnie noszący nazwę ARAKIS, początkowo powstał na potrzeby wsparcia ochrony zasobów teleinformatycznych administracji państwowej.

System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach w sieci internet jest modularnym systemem ostrzegania przed zagrożeniami sieciowymi. Jego działanie opiera się o analizę ruchu sieciowego, korelując ją z wzorcami ataków (w tym APT) jak również z globalnymi źródłami i rozproszonej sieci sond honeypotowych.

Za pomocą systemu w sposób automatyczny można generować raporty o zidentyfikowanych zagrożeniach. Umożliwia on także generowanie opisu zaobserwowanych incydentów w postaci sygnatur oraz alarmów. System korzysta z najnowszych algorytmów automatycznego wykrywania powtarzających się wzorców zagrożeń. Nielegalny ruch sieciowy jest poddawany szeregowi równoległych analiz w centralnym klastrze obliczeniowym. Dodatkowo, daje możliwość analizy ruchu produkcyjnego wewnątrz sieci, a także analizę logów z produkcyjnych serwerów www.

Efektywne wykrywanie incydentów zagrażających cyberbezpieczeństwu chronionej sieci wymaga sprawnie współdziałających mechanizmów agregacji i korelacji danych rejestrowanych przez sieć sond. Stworzenie tego systemu to efekt pracy zespołu badawczego nad wieloma odrębnymi zagadnieniami technicznymi i naukowymi.

W zakres ten wchodzi m.in.: opracowanie algorytmów wykrywających, zarówno w czasie rzeczywistym jak i w historii zdarzeń, wzorce komunikacji skierowane do sieci pułapek, zaprojektowanie uczenia maszynowego do tworzenia modeli zapytań kierowanych do serwerów oraz opracowanie procesu testowania algorytmów oceniających zgodność zapytań z ujawnionym wzorcem.

Jednym z podstawowych komponentów systemu jest sieć honeypotów, czyli usług pułapek wabiących atakującego oraz rejestrujących jego działania. Skuteczne wykorzystanie ich potencjału wymagało zastosowania w architekturze systemu zaawansowanych metod inżynierii sieciowej, redukujących prawdopodobieństwo detekcji obecności pułapki i zwiększających jakość wytwarzanych sygnatur.

Wyniki analiz są prezentowane w postaci map, wykresów i diagramów, a użytkownik ma pełną swobodę w budowaniu z nich, aktualizowanych na bieżąco raportów.

System Wczesnego Ostrzegania jest typowym systemem zabezpieczającym i w żadnym wypadku nie zastępuje funkcjonalności standardowych systemów ochrony sieci takich jak firewall, antywirus czy IDS/IPS.

Ze względu jednak na swoją specyfikę może być z powodzeniem stosowany jako uzupełnienie w/w systemów, dostarczając informacji na temat:

 1. Nowych zagrożeń (globalnych) pojawiających się w sieci internet, m.in.:
 • nowo wykrytych samo-propagujących się zagrożeń;
 • nowych typów ataków, obserwowanych z poziomu dużej liczby lokalizacji;
 • trendów aktywności ruchu sieciowego na poszczególnych portach;
 • trendów aktywności wirusów rozsyłanych pocztą elektroniczną.
 1. Zagrożeń lokalnych związanych z konkretną, chronioną lokalizacją:
 • braku aktualnych definicji baz systemów antywirusowych;
 • zainfekowanych hostów w sieci wewnętrznej;
 • nieszczelnej konfiguracji brzegowych systemów zaporowych;
 • prób skanowania publicznej przestrzeni adresowej zarówno z internetu jak i z sieci wewnętrznej.

Ponadto, zaimplementowane w systemie narzędzia umożliwiają m. in. porównanie statystyk ruchu sieciowego widzianego z poziomu chronionej lokalizacji z globalnym obrazem, pochodzącym z wszystkich zainstalowanych sensorów oraz zobrazowanie geograficznej lokalizacji podejrzanego ruchu. Unikalną cechą systemu jest przy tym fakt, że nie monitoruje on w żaden sposób treści przesyłanych informacji w sieci internet. Sondy systemu instalowane są bowiem poza chronioną siecią wewnętrzną instytucji, po stronie sieci internet.

System może być zasilany danymi przesyłanymi przez cztery kategorie sensorów:

 • reflektor: sensor odpowiedzialny za utrzymywanie komunikacji pomiędzy odpowiednio skonfigurowanymi adresami usług pułapek i farmą honeypotów, zbierającą dane na temat rejestrowanych zagrożeń oraz nadużyć w sieci chronionej;
 • forwarder: sensor odbierający i przekazujący logi zewnętrznych systemów bezpieczeństwa, m.in. zapór sieciowych (firewalli) oraz systemów antywirusowych;
 • TAS: sensor odpowiedzialny za wykrywanie w monitorowanym ruchu niebezpiecznych komunikacji, m.in. z sieciami botów (bot-net) oraz przesyłanie informacji o podejrzanych zdarzeniach do centrum systemu ARAKIS 2.0;
 • sensor SCADA: sensor odpowiedzialny utrzymywanie komunikacji z siecią pułapek wyposażonych w usługi systemów automatyki przemysłowej.

Dzięki modułowej architekturze, system można łatwo rozbudowywać o kolejne serwisy. Istotnym elementem jest graficzny interfejs użytkownika umożliwiający:

 • zarządzanie komponentami systemu;
 • analizę i wizualizację danych;
 • wyszukiwanie danych przy użyciu autorskiego języka AQL (Arakis Query Language);
 • automatyczne generowanie raportów, integrowanych z danymi z klasy SIEM;
 • komponowanie paneli operatorskich (dashboardów), dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia, regulujący tryb i sposób wdrożenia przez ABW Systemu Wczesnego Ostrzegania u operatorów infrastruktury krytycznej.

Źródła:

 1. https://www.csirt.gov.pl/cer/system-arakis-gov/310,SystemARAKISGOV.html
 2. https://www.arakis.pl/
 3. https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/badania-i-rozwoj/projekty-badawcze/447,System-wczesnego-ostrzegania-o-cyberzagrozeniach-ARAKIS.html
 4. https://www.cert.pl/tag/arakis/