Współpraca cywilno-wojskowa była głównym tematem seminarium, zorganizowanego 5 marca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Otwierając spotkanie dyrektor RCB Marek Kubiak zwrócił uwagę, że:

„Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga kompleksowego spojrzenia i współpracy wielu podmiotów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych”.

Przedstawiciele administracji, wojska i podmiotów gospodarczych rozmawiali między innymi o poprawie skuteczności procedur współdziałania sfery cywilnej i wojskowej dla zapewnienia ciągłości działania infrastruktury i kluczowych usług.

Dyskutowano na temat tzw. gotowości cywilnej czyli zdolności sektora cywilnego (administracji i przedsiębiorstw) do sprostania zagrożeniom, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Uczestnicy wskazali na skuteczne rozwiązania, lecz także na braki w mechanizmach i procedurach związanych z siedmioma kryteriami odporności na zakłócenia:

  • Zapewnienie usług transportowych;
  • Zapewnienie łączności i bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni;
  • Zapewnienie dostaw żywności i wody;
  • Zapewnienie dostaw energii;
  • Zapewnienie usług medycznych i opieki zdrowotnej;
  • Zapewnienie ciągłości działania administracji;
  • Zdolność do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z niekontrolowanym przemieszczaniem się ludzi.

Dyskusja dotyczyła tego, jak funkcjonowanie tych systemów wpływa na bezpieczeństwo państwa i jakie są zadania sfery cywilnej i wojskowej w tym zakresie oraz jak powinna wyglądać współpraca cywilno-wojskowa w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Spotkanie posłużyło wskazaniu dobrych praktyk jak również zidentyfikowaniu wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć dla poprawienia naszego bezpieczeństwa i skuteczności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Ministerstw: Zdrowia, Inwestycji i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sił Zbrojnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Poczty Polskiej S.A. i Polskich Kolei Państwowych S.A.