Pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zostało podpisane nowe porozumienie. Dokument określa warunki i zasady współpracy pomiędzy podmiotami.

Porozumienie, 22 marca,  podpisali szefowie instytucji – płk Konrad Korpowski z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i insp. dr hab. Iwona  Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W treści porozumienia strony wyraziły wolę i chęć współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego, w szczególności poprzez wzajemne udostępnianie analiz, ocen i prognoz, wspólną organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń, a także współpracę w zakresie formułowania tematów badawczych oraz ich realizacji.