Sprawdzenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego podczas działania w warunkach zdarzenia radiacyjnego było celem ćwiczenia „STABILNY JOD- 10″, które odbyło się w województwie podlaskim 7-8 września 2010 r. W trakcie przedsięwzięcia dokonano m.in. analizy takich elementów jak: proces decyzyjny wojewody, obieg informacji podczas zdarzenia, funkcjonowanie systemu powiadamiania ludności oraz praktyczna dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem do punktów wydawania w gminach.

Organizatorem ćwiczenia był wojewoda podlaski a uczestniczyli w nim: starostowie powiatów kolneńskiego, siemiatyckiego i sokólskiego, służby, inspekcje i straże, a także Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (CEZAR) oraz Agencja Rezerw Materiałowych.

Podsumowując ćwiczenie organizatorzy pozytywnie ocenili przygotowanie starostów, wójtów i burmistrzów do dystrybucji preparatów jodowych oraz przyjęte rozwiązania logistyczne i organizacyjne, pozwalające na sprawne wykonywanie zadań. W sposób prawidłowy przekazywano i przetwarzano również informacje między jednostkami ćwiczącymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.