W ramach realizacji zadań, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje krajowy program ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.
W tym celu pozyskuje od instytucji centralnych oraz administracji rządowej i terenowej informacje, dotyczące planów przeprowadzenia ćwiczeń, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania kryzysowego, reagowania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ratownictwa, ochrony ludności, Obrony Cywilnej, przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, pomocy humanitarnej (na poziomie resortowym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym).
Zebrane informacje posłużą do analizy potrzeb szkoleniowych administracji państwowej oraz pozwolą na aktywne włączenie się RCB w proces przygotowania oraz organizowania szkoleń i ćwiczeń.
Uzupełnieniem analizy potrzeb w zakresie sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce będzie, prowadzona na szczeblu krajowym, baza doświadczeń i wniosków z ćwiczeń oraz treningów przeprowadzonych przez podmioty administracji państwowej.
Obowiązek organizowania, prowadzenia oraz udziału w ćwiczeniach zarówno krajowych jak i międzynarodowych z zakresu zarządzania kryzysowego, nakłada na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art. 11 ust. 2 pkt 7).
Zebrane informacje będą prezentowane w tym dziale w postaci kalendarium ćwiczeń i treningów oraz bazy doświadczeń i wniosków jednostek administracji państwowej z przeprowadzonych ćwiczeń i treningów.