W Warszawie w dniach 22-23 listopada 2010 r. odbyło się ćwiczenie sztabowe „TTEX-01 OPCW 2010″ współorganizowane przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z OPCW i ABW odpowiadało za koordynację przygotowań.  W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Generalnej, Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Tarnowa, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej w Krakowie PSP, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
W otwierającej ćwiczenia sesji ministerialnej prowadzonej przez Dyrektora Generalnego OPCW Ambasadora Ahmeta Üzümcü, uczestniczyli m.in.: Stały Przedstawiciel Litwy przy OPCW Pan Ambasador Vaidotas Verba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Jacek Najder, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Zbigniew Włosowicz, Ambasador RP w Królestwie Niderlandów Pan Janusz Stańczyk, Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pan płk Paweł Białek, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Dariusz Góralski oraz Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Pan Wojciech Lubiewa-Wieleżyński. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej, NATO oraz międzynarodowych instytutów badawczych.

Ćwiczenie było częścią projektu VII decyzji Rady UE 2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wspierania gotowości państw-stron do zapobiegania i reagowania na ataki z użyciem środków chemicznych. Udział w dwudniowym przedsięwzięciu wzięło ponad 160 osób z 16 zaproszonych przez OPCW państw.
Ćwiczenie „TTEX-01 OPCW 2010″ stworzyło możliwość przeglądu procedur zarządzania kryzysowego zaangażowanych w nie instytucji. Scenariusz ćwiczenia zakładał awarię na terenie zakładów chemicznych spowodowaną przez działania grupy terrorystów. Wyciek chloru spowodował dodatkowe komplikacje w mieście (w pobliżu którego położony był zakład), włącznie z koniecznością hospitalizacji poszkodowanych oraz ewakuacji okolicznych mieszkańców. Przed tymi zdarzeniami oraz w trakcie akcji ratunkowej, prowadzone były także intensywne działania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

Dodatkowym utrudnieniem dla podejmowanych działań, był fakt, że wyciek chloru miał miejsce w pobliżu ruchliwej drogi krajowej, którą w czasie ataku odbywał się przejazd uczestników imprezy masowej.
Ćwiczenie sztabowe TTEX-01 OPCW 2010, przygotowywane przez wiele miesięcy, ukazało złożony proces zarządzania kryzysowego od szczebla miasta do szczebla centralnego, wskazało także na odpowiedzialność poszczególnych organów i instytucji w poszczególnych etapach rozwoju zdarzeń.
Kolejne etapy przebiegu ćwiczenia były przeplatane panelami dyskusyjnymi z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz opisywali rozwiązania funkcjonalne i instytucjonalne istniejące w ich krajach.

Ćwiczeniu towarzyszyły sesje warsztatowe na temat:
1. Przygotowania przemysłu do zapobiegania atakom terrorystycznym i przeciwdziałania nielegalnego wykorzystywania związków chemicznych – warsztat prowadzony przez ABW z udziałem części obserwatorów i zaproszonych przedstawicieli przemysłu chemicznego;
2. Techniki pobierania próbek i analiz, sprzętu inspekcyjnego – warsztat prowadzony przez Sekretariat Techniczny OPCW z udziałem ABW i zainteresowanych służb;
3. Improwizowanych ładunków chemicznych – warsztat prowadzony przez przedstawicieli FBI oraz OPCW dla służb ratowniczych odpowiedzialnych w sytuacji ataku terrorystycznego z udziałem użyciem CBRN.
4. Media a kryzys spowodowany atakiem terrorystycznym z użyciem CBRN – warsztat prowadzony przez rzecznika prasowego i Kierownika Działu Mediów i Środków Komunikacji Publicznej Sekretariatu Technicznego OPCW z udziałem części obserwatorów i zaproszonych przedstawicieli biur prasowych.