Wsparcie cywilne na rzecz sił zbrojnych– to główny temat konferencji pt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej”, zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, która odbyła się 18 grudnia 2018 roku.

Celem głównym spotkania było omówienie stanu gotowości cywilnej jako czynnika wspierającego operację wojskową. Uczestnicy dyskutowali na temat implementacji wytycznych (m. in. NATO) dotyczących wzmacniania odporności, omawiali zadania wynikające z prac Komitetu Planowania Cywilnego NATO (ang. Civil Emergency Planning Committee, CEPC), a także rozmawiali o współpracy między NATO i UE, szczególnie odnośnie do procedur i uwarunkowań prawnych dotyczących przemieszczania się wojsk sojuszniczych.

Pierwsza cześć spotkania była poświęcona rekomendacjom CEPC dotyczącym zwiększania odporności i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, a także współzależnościom w planowaniu wojskowym i cywilnym w odniesieniu do operacji odstraszania oraz obrony z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego na terytorium Polski (pod kątem oczekiwań Sił Zbrojnych ale też współudziału sfery cywilnej).

Uczestnicy zgodnie wskazywali na konieczność rozbudowy, modernizacji i utrzymania kluczowej dla bezpieczeństwa państwa infrastruktury o znaczeniu obronnym, a także na potrzebę kształtowania wśród obywateli świadomości zadań obronnych.

W części drugiej, uczestnicy skupili się głównie na prezentacji działań resortów współpracujących z NATO oraz wynikających z tego zadań, a także na aspektach związanych z poszerzaniem udziału sfery cywilnej w ćwiczeniach wojskowych, w tym w ramach Sojuszu.

W spotkaniu, oprócz kierownictwa i ekspertów RCB, udział wzięli przedstawiciele instytucji cywilnych, uczestniczących w pracach na forum NATO, eksperci działający w ramach struktur Sojuszu, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego oraz instytucji NATO zlokalizowanych w Polsce, przedstawiciele województw, a także osoby zainteresowane pracami w ramach CEPC oraz doskonaleniem gotowości cywilnej i współpracą cywilno-wojskową na rzecz odstraszania i obrony.