W dn. 15.06. 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie grupy eksperckiej, dotyczące zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy typu A/H1N1. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań instytucji zaangażowanych w reagowanie na zagrożenia epidemiczne oraz określenie merytorycznych rekomendacji, niezbędnych w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) szóstej fazy alarmu pandemicznego. Bezpośrednio po spotkaniu grupy eksperckiej w RCB odbyła się wideokonferencja Szefa Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dyrektorami Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także z Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi, którym przekazano aktualne rekomendacje i zalecenia, dotyczące postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy typu A/H1N1.
W spotkaniu grupy eksperckiej uczestniczyli: Szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB, Główny Inspektor Sanitarny, Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii, Konsultant Krajowy ds. Chorób Zakaźnych, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Dyrektor Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Inspektor Sanitarny MSWiA, Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawiciele GiS, Ministerstwa Zdrowia, PZH i RCB.
Dotychczasowe działania w zakresie reagowania na zagrożenie epidemiczne, a także informowania i edukacji społeczeństwa, oceniono jako skuteczne. Podkreślono właściwą reakcję na sytuację ze strony lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także racjonalną i adekwatną do stopnia zagrożenia politykę lekową i hospitalizacyjną. Określono warunki wykorzystania części Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, a także ośrodka laboratoryjnego Inspekcji Sanitarnej WP do prowadzenia – obok PZH – badań w zakresie weryfikacji występowania wirusa A/H1N1. Ze względu na możliwość wzrostu zachorowań w okresie jesienno – zimowym wskazano na konieczność wznowienia – przy współpracy mediów – szerokiej akcji, propagującej szczepienia przeciwko grypie sezonowej, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka. Zarekomendowano dalsze działania propedeutyczno – edukacyjne w szkołach, a także, w związku z sezonem wakacyjnym, na koloniach i obozach letnich dla dzieci i młodzieży. Działania takie prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wskazano także na przepisy zawarte w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, określające działania w zakresie zapobiegania i reagowania możliwe do podjęcia na poziomie wojewodów.