Ochrona przyrody a ochrona przeciwpowodziowa, planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej oraz system ostrzegania i reagowania powodziowego z uwzględnieniem pracy zbiorników to jedne z tematów poruszanych podczas Krajowego Forum Wodnego, które odbyło się w dniach 15-16 listopada 2010 r. w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizatorem spotkania był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, WWF Polska, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

W forum uczestniczyli także przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Pan Marcin Samsonowicz – Górski, dyrektor RCB oraz Pan Marek Komorowski zastępca dyrektora. Dyrektor Samsonowicz – Gorski podkreślił duże znaczenie Forum Wodnego dla zarządzania sytuacją kryzysową jaką jest powódź, szczególnie dla zapobiegania i poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Podczas dyskusji panelowej „System ostrzegania i reagowania powodziowego z uwzględnieniem pracy zbiorników” Dyrektor Komorowski przedstawił m.in. umiejscowienie RCB w systemie zarządzania kryzysowego i jego rolę w poszczególnych fazach kryzysu. Omówił zadania do realizacji w fazach zabezpieczania i przygotowania (Raport Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego) oraz realizację procedur Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego w fazie reagowania. Podkreślił również wagę edukacji społeczeństwa w zakresie zachowań podczas powodzi, co umożliwi ograniczenie strat.

Forum pomyślane zostało jako konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce zarządzania zasobami wodnymi. W odróżnieniu od seminariów dla zamkniętych gremiów prawników czy naukowców, przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na jak najszerszą debatę dotyczącą gospodarowania wodą. Jak dotąd Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zorganizował trzy edycje Forum Wodnego.