W ocenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na podstawie informacji jakie spływają do Centrum, w chwili obecnej nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią. Należy jednak pamiętać, że mogą występować lokalne podtopienia spowodowane piętrzeniem się lodu na niektórych odcinkach rzek. Sytuacja jest na bieżąco monitowana przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz Państwową Straż Pożarną. System reagowania kryzysowego jest gotowy na podjęcie działań na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia.