W dn. 21.05.2009 r. sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej z dn. 06. 05. 2009 r., dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy z dn. 26.04. 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (druk nr 1699). Tym samym projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym został skierowany do drugiego czytania.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dn. 26.04. 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym dotyczy m. in.:
1. zmiany definicji zarządzania kryzysowego, poprzez dodanie do katalogu podejmowanych działań usuwanie skutków sytuacji kryzysowych;
2. sprowadzenia procesu odtwarzania do zakresu zasobów i infrastruktury krytycznej;
3. definicji sytuacji kryzysowej, rozumianej jako sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.