Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny to temat konferencji, w której, w piątek, 13 maja 2010 r., wziął udział z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Dariusz Góralski.

Przedstawił on rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności w Polsce. Omówił zadania RCB, jak również Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz strukturę Centrum.

Konferencja, która odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, została zorganizowana z okazji 61 rocznicy podpisania konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny. Organizatorami byli: Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Wiedzy Obronnej i Centralna Biblioteka Wojskowa.
W konferencji, oprócz z-cy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, udział wzięli również przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej. Licznie reprezentowane były środowiska akademickie i naukowe, m. in. Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.