Kwestie gotowości cywilnej i wzmacniania odporności wobec zagrożeń hybrydowych generowanych z zewnątrz oraz działania podejmowane przez państwa – samodzielnie lub we współpracy z innymi krajami bądź organizacjami międzynarodowymi były motywem przewodnim posiedzenia plenarnego  Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Planning Comittee, CEPC), które miało miejsce 15 – 16 listopada 2017 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Podkreślono wagę planowania cywilnego oraz wspierania przez sferę cywilną  sił zbrojnych – narodowych i sojuszniczych, którym przyszłoby działać  w okolicznościach powodowanych zagrożeniami hybrydowymi. Przedstawiono wstępne analizy wynikające z oceny zdolności cywilnej i stanu odporności, które zostały udzielone przez instytucje i służby z państw członkowskich w odpowiedzi na pytania zawarte w Kwestionariuszu Planowania Zdolności Obronnych Sojuszu (NATO Defence Planning Capability Survey, DPCS).

Podczas spotkania podkreślono wagę zwalczania zagrożeń hybrydowych, identyfikowania i redukowania podatności oraz rolę przygotowania cywilnego jako bardzo ważnego elementu planowania kontrdziałań wobec zagrożeń, w tym w interakcji z silami zbrojnymi.  Wielu mówców akcentowało potrzebę współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym i budowaniu odporności. Wskazywano przy tym na znaczenie, jakie w długofalowym planowaniu – zarówno po stronie NATO jak i UE – ma przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

Przedstawicielem Polski na posiedzeniu był Krzysztof Malesa, z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, któremu towarzyszyli: Robert Rey (RCB), Monika Lipert – Sowa (MSZ) i Agnieszka Karczmarz (SP RP przy NATO).

W spotkaniu uczestniczyli – poza reprezentantami państw sojuszniczych – przedstawiciele niektórych państw w ramach Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC),  obserwatorzy z Unii Europejskiej i innych instytucji zajmujących się sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Zaprezentowano różne, bieżące projekty mające sprzyjać wzmacnianiu gotowości cywilnej oraz odporności, które są prowadzone z wybranymi krajami partnerskimi NATO: Irakiem, Jordanią, Gruzją, Mołdawia, Tunezją, Ukrainą.