5 września br. o godzinie 16:00 odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z upoważnienia Przewodniczącego RZZK, Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

Podczas posiedzenia omówiono projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz projekt Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Oba dokumenty powstały na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Projekt zarządzenia jest wykonaniem delegacji ustawowej, określonej w art. 7 ust.4 ww. ustawy. Określony w zarządzeniu wykaz obejmuje pięć części: opcje zapobiegania, środki reagowania kryzysowego, przedsięwzięcia przeciw zaskoczeniu, przedsięwzięcia przeciw agresji, stopnie alarmowe. Uwzględnia zobowiązania wynikające z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaopiniował pozytywnie projekt zarządzenia.

Omówiono także, przygotowany po raz pierwszy, projekt Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Projektowany dokument był poprzedzony Krajowym Planem Reagowania Kryzysowego, zatwierdzonym przez Radę Ministrów 4 grudnia 2009 r.

W dokumencie odzwierciedlone zostało nowe podejście do procesu planowania cywilnego w obszarze bezpieczeństwa. KPRK odnosił się bowiem jedynie do fazy reagowania, natomiast KPZK wskazuje na nowe podejście, które obejmuje wszystkie fazy zarządzania kryzysowego tj.: zapobieganie, przygotowanie na wypadek zagrożeń, reagowanie, odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat.

Treść Planu została określona w art. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym i obejmuje m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ich ryzyka, procedury reagowania kryzysowego oraz organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zaopiniował pozytywnie projekt Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.