Dnia 5 grudnia 2011r. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Przewodniczący RZZK, Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk.

Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do okresu zimowego w zakresie: energetyki,  transportu i komunikacji, gospodarki wodnej w tym stanu zbiorników retencyjnych i przygotowania do akcji lodołamania, a także innych potencjalnych zagrożeń zimowych, w tym zabezpieczenia osób bezdomnych.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił informację na temat stanu wód powierzchniowych i gruntowych, a także prognozę długookresowa na grudzień. Z przedstawionych danych wynika, że poziom wód gruntowych utrzymuje się na poziomie średnim z wielolecia i nie stanowi zagrożenia, jeśli chodzi o powstanie suszy. Według przedstawionej prognozy długoterminowej, w grudniu spodziewanych jest 16-19 dni z opadem, co spowoduje, że sytuacja hydrologiczna zacznie się poprawiać.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawił informację na temat zaopatrzenia w wodę i pracy zbiorników retencyjnych oraz przygotowań do akcji lodołamania. Poinformował, że zbiorniki zaopatrujące w wodę pitną mają – nawet przy utrzymującym się braku opadów –  kilkumiesięczne rezerwy. Jeśli chodzi o zapewnienie wody dla potrzeb energetyki, obecnie jedynie w  Elektrowni Kozienice doszło do wyłączenia jednego z bloków energetycznych, ale nie stwarza to negatywnych skutków dla funkcjonowania systemu. Inne problemy w skali kraju nie są sygnalizowane. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej uczestniczące w akcji lodołamania – RZGW Szczecin, RZGW Gdańsk, RZGW Warszawa – są przygotowane do działań i mają podpisane umowy na użycie sprzętu. Lodołamacze stacjonują w przewidzianych  miejscach.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki poinformował o przygotowaniach do okresu zimowego w sektorze energetyki. Przedstawił stan rezerwy mocy w krajowym systemie elektro-energetycznym oraz stan zapasów węgla kamiennego, oleju opałowego, gazu ziemnego i paliw płynnych.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował o stanie przygotowań do utrudnień zimowych  dróg krajowych i autostrad, kolei oraz lotnisk. Zwrócił uwagę zwłaszcza na działania przygotowawcze i prewencyjne podjęte w kolejnictwie w celu uniknięcia sytuacji kryzysowych uciążliwych dla podróżnych. Podkreślił, że zapewniające znaczną większość połączeń kolejowych  Przewozy Regionalne są spółkami  samorządowymi, ale zapewnił, że jest w stałym kontakcie z Marszałkami Województw w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, pozwalających na świadczenie optymalnych usług podróżującym.

W dalszej części posiedzenia wojewodowie – w ramach wideokonferencji – przedstawili stan przygotowań do okresu zimowego na swoim terenie, koncentrując się na takich zagadnieniach jak: stan sieci energetycznej,  zapewnienie zasilania awaryjnego dla szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej, stan infrastruktury zapewniającej dostawy wody pitnej oraz możliwość prowadzenia działalności handlowej w przypadku awarii energetycznych. Omówili także  przygotowanie struktur wojewódzkich do reagowania na inne zagrożenia zimowe, w tym,  w szczególności, w zakresie wsparcia osób bezdomnych.

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli m. in. : Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Dyrektor IMGW, Prezes KZGW, Wojewoda Mazowiecki, pozostali Wojewodowie w ramach wideokonferencji oraz Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.