Aktualna sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna i przygotowanie służb na wypadek ewentualnej powodzi to tematy posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś 3 kwietnia 2013 roku pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego RZZK Donalda Tuska.

Otwierając posiedzenie Premier Tusk podkreślił, że prognozy pogody mogą świadczyć o zwiększeniu zagrożenia powodziowego. Stąd dzisiejsze spotkanie, które miało na celu omówienie sytuacji w kraju i sprawdzenie stanu przygotowania służb i instytucji do działania podczas ewentualnej powodzi roztopowej.

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawiając sytuację meteorologiczno – hydrologiczna zapewnił, że jest ona korzystna. Dodatnie temperatury powietrza w dzień i ujemne w nocy powodują powolne topnienie śniegu, tym samym nie występuje obecnie zagrożenie powodzią roztopową.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oceniając stan zbiorników retencyjnych poinformował, że rezerwy powodziowe są nawet większe od wymaganych. Zapewnił, że na większości zbiorników dopływ wody jest mniejszy niż jej odpływ, a więc nie występuje zjawisko piętrzenia wody. Również on potwierdził, że nie ma obecnie zagrożenia powodziowego.

Ministrowie: środowiska i spraw wewnętrznych oraz wojewodowie: podkarpacki, śląski, małopolski, opolski i dolnośląski przestawili stan przygotowań podległych im służb i instytucji do działań na wypadek zagrożenia powodziowego podkreślając, że po przeprowadzonych w połowie marca analizach, służby i instytucje są przygotowane na wypadek wystąpienia powodzi roztopowej.

W spotkaniu udział wzięli m.in. ministrowie: spraw wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, administracji i cyfryzacji – Michał Boni, środowiska – Marcin Korolec, spraw zagranicznych – Radosław Sikorski, a także szef KPRM Jacek Cichocki, szef BBN Stanisław Koziej, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski. W spotkaniu, w ramach wideokonferencji, uczestniczyli także wojewodowie.